Біль голови: класифікація; діагностика; принципи лікування (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Н. Л. Боженко, Т. І. Негрич, Н. О. Негрич, М. І. Боженко Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Біль голови (БГ), цефальгія – один із найчастіших неврологічних розладів, що його відносять до 20 найбільш інвалідизувальних захворювань у світі. Більшість випадків БГ є доброякісними, інші потребують постійного спостереження і лікування, а деякі загрожують життю Read More …

Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія: вплив симвастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на резистентність до інсуліну, показники ліпідного профілю

В. О. Сергієнко, М. Є. Гоцко, Самір Ажмі, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Пошук шляхів і способів ефективного лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН) належить до пріоритетних завдань сучасної діабетології. Використання статинів вважається первинною ланкою у фармакотерапії атерогенної дисліпопротеїнемії (ДЛПЕ), що базується на переконливих результатах численних клінічних випробувань. Ефективність ω-3 Read More …

Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення друге)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки (ЦП), що часто призводять до летальних наслідків, потребують усебічного дослідження. Мета. Виелімінувати у хворих на ЦП синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати деякі Read More …

Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення перше)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки, що часто призводять до летальних наслідків, вимагають усебічного дослідження. Мета. Виелімінувати у хворих на цироз печінки синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати деякі їх патогенетичні механізми, характер і особливості, Read More …

Цироз печінки: сучасний погляд на проблему

Т. М. Бенца Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального наслідку. Мета. Зробити огляд Read More …

Обґрунтування принципів та ефективність удосконаленого комплексного диференційованого лікування синтропічних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки

М. Л. Фармага1, М. О. Абрагамович1, А. С. Свінціцький2, О. О.  Абрагамович1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ Вступ. Цироз печінки – одна з найважливіших і найскладніших проблем сучасної гепатолоґії. Актуальним є і вивчення коморбідних синтропічних уражень у хворих на цироз печінки, серед яких ураження системи Read More …

Ефективність базисного комплексного лікування у досягненні цільових показників артеріального тиску, динаміки ремоделювання плечової артерії та ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сеґмента ST з коморбідною артеріальною гіпертензією (проспективне спостереження упродовж двох років)

О. В. Денесюк Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. У хворих із артеріальною гіпертензією (АГ) постійне підвищення артеріального тиску асоційова­ не з ремоделюванням судин і зі структурним зменшенням просвіту артерій у результаті потовщення медіаль­ ного шару. Ця проблема набуває особливої актуальності у хворих із перенесеним інфарктом міокарда, у яких вже спостерігається ендотеліальна дисфункція. Read More …

Сучасний погляд на дилятаційні кардіоміопатії

Юзич І. А. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Дилятаційна кардіоміопатія (ДКМП) – тяжке хронічне захворювання, що виникає в результаті різних станів, які призводять до дилятації шлуночків, унаслідок чого знижується їх скоротлива здатність. ДКМП частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок, і найчастіше у віці від 20 до 60 років. Мета. Зробити огляд Read More …

Рекомендації Європейської асоціації кардіолоґів щодо ведення пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (2013)

Опрацювала маґістр медицини О. П. Фаюра Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Наприкінці 2013 р. опубліковано нові Європейські рекомендації щодо курації хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС). У новий документ порівняно з такими ж рекомендаціями 2006 р., внесено низку суттєвих змін, які потребують певних узагальнень та роз’яснень. Мета. Розглянути Рекомендації Європейської асоціації Read More …

Методолоґія лікування туберкульозу легень

В. М. Фрайт, Я.-Р. М. Федорів Львівський медичний інститут Вступ. Незважаючи на значні успіхи лікування туберкульозу, епідеміолоґічна ситуація, за якої практично не спостерігається вірогідного покращення основних епідеміолоґічних параметрів, залишається тривожною. Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на первинний та рецидивний туберкульоз легень, а також одночасно запобігти виникненню і проґресуванню хронічного легеневого серця (ЛС) на основі з’ясованого Read More …