Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія: вплив симвастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на резистентність до інсуліну, показники ліпідного профілю

В. О. Сергієнко, М. Є. Гоцко, Самір Ажмі, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Пошук шляхів і способів ефективного лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН) належить до пріоритетних завдань сучасної діабетології. Використання статинів вважається первинною ланкою у фармакотерапії атерогенної дисліпопротеїнемії (ДЛПЕ), що базується на переконливих результатах численних клінічних випробувань. Ефективність ω-3 Read More …

Особливості кардіогемодинаміки та ураження вінцевих артерій у хворих на ішемічну хворобу серця із коморбідним цукровим діабетом 2-го типу залежно від активності імунного запалення на підставі дослідження показників пентраксину-3 в сироватці крові

Д. Г. Молотягін, О. І. Кадикова, П. Г. Кравчун Харківський національний медичний університет Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає чільне місце серед причин інвалідизації і смертності населення. Вагомим чинником ризику у хворих на ІХС є цукровий діабет (ЦД). Зростає необхідність у ранньому виявленні цих хвороб і вдосконалення діагностики коронарогенних уражень. Вивчається роль запального компонента в Read More …

Особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, впливу на них симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот

С. Ажмі, В. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) – одна з найбільш проґностично несприятливих і клінічно значущих форм автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, яка діаґностується незадовільно, може бути причиною ішемії вінцевих судин, “німого” інфаркту міокарда. Мета. З’ясувати особливості показників ліпідного спектра Read More …

Уміст деяких про- і протизапальних чинників крові та інсулінова резистентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, вплив на них омеґа-3 поліненасичених жирних кислот

В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу характеризується ураженням нервових волокон парасимпатичного і симпатичного відділів веґетативної нервової системи. Її вважають незалежним чинником ризику серцево-судинної смертності. Рекомендації Американської діабетолоґічної асоціації (2016) передбачають використання препаратів омеґа-3 поліненасичених вищих Read More …

Взаємов’язок рівня фракталкіну з немодифікованими і модифікованими чинниками серцево-судинного ризику, вираженістю атеросклерозного ураження вінцевих судин

Н. А. Лопіна Харківський національний медичний університет Вступ. Родина хемокінів має важливе значення в патоґенезі серцево-судинних захворювань, оскільки активує лейкоцити і провокує їх адґезію до судинної стінки, тобто підсилює запалення в ендотелії, відіграє важливу роль на всіх етапах перебігу цих захворювань  – від утворення атеросклерозної бляшки до її розриву. Мета. Оцінити взаємозв’язок рівня фракталкіну з Read More …

Ефективність лікування ґастропарезу ітопридом з урахуванням стану вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу

І. О. Костіцька Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка вважають одним із багатьох патоґенетичних механізмів виникнення діабетного ґастропарезу. З метою запобігти наростанню важкості проявів цього ускладнення, а також уникнення лабільного перебігу основного захворювання, слід вчасно проводити комплексне лікування з використанням лікарських засобів для корекції вуглеводного обміну та прокінетиків. Мета. З’ясувати ефективність лікування Read More …

Стан андроґенного забезпечення у хворих на стабільну стенокардію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та його зміни під впливом лікування статинами

Капустинська О. С. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Оскільки холестерин є субстратом для синтезу статевих гормонів, включаючи тестостерон, можна очікувати зміни андроґенної забезпеченості у пацієнтів, які приймають статини. Водночас вплив статинів на андроґенну забезпеченість хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) досліджували вибірково, переважно в осіб чоловічої статі. Мета. Дослідити стан андроґенного забезпечення Read More …

Результати виявлення спадкової схильності до цукрового діабету 2-го типу (мітохондріального діабету) у населення Прикарпатського реґіону за показниками оцінки вуглеводного обміну

Я. І. Томашевський1, Ю. М. Вендзилович1, Н. Я. Томашевська1, Л. Б. Хрупович2, Н. Р. Данилевич2, М. С. Хрупович2, І. Б. Сулига2, М. В. Фірчук2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Українська міжнародна академія профілактичної медицини Наукового товариства імені Тараса Шевченка, м. Львів Вступ. Із огляду на невідкладну потребу оптимізації методів профілактики цукрового діабету, важливим Read More …

Структурно-функціональні зміни міокарда за умови коморбідності постінфарктного кардіосклерозу та цукрового діабету 2-го типу

Кравчун П. П. Харківський національний медичний університет Вступ. Захворювання на ішемічну хворобу серця (ІХС) та цукровий діабет (ЦД) трапляються часто і поширеність їх постійно зростає. Мета. Оцінити параметри ґеометрії лівого шлуночка (ЛШ) у хворих із постінфарктним кардіосклерозом та супутнім ЦД 2-го типу залежно від систолічної функції ЛШ та функціонального класу хронічної серцевої недостатності. Матеріали і Read More …