Lviv clinical bulletin 2013, 1(1): 29-32

https://doi.org/10.25040/lkv2013.01.029

Методолоґія лікування туберкульозу легень

В. М. Фрайт, Я.-Р. М. Федорів

Львівський медичний інститут

Вступ. Незважаючи на значні успіхи лікування туберкульозу, епідеміолоґічна ситуація, за якої практично не спостерігається вірогідного покращення основних епідеміолоґічних параметрів, залишається тривожною.

Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на первинний та рецидивний туберкульоз легень, а також одночасно запобігти виникненню і проґресуванню хронічного легеневого серця (ЛС) на основі з’ясованого нами комплексу особливостей їх патоґенетичних механізмів.

Матеріали і методи. Вивчали залежність між захворюваністю на туберкульоз і середньою температурою січня, липня та відповідно року в 69 країнах світу, а також залежність захворюваності  від середньої температури в 23 країнах Америки, Африки та Європи. Обчислено коефіцієнт кореляції r між захворюваністю на туберкульоз і середньою температурою середовища і ступінь його вірогідності р.

Проведено вивчення перебігу та проявів хвороби з одночасним аналізом важливих функціональних показників у процесі антибактеріального  лікування  717  хворих  віком  від 15 до 78 років (середній вік 35,8 років), з них 452 чоловіки (63,0 %) та 265 жінок  (37,0 %).

Результати. Гіпотонія і гіповолемія – основні чинники, які не лише призводять до виникнення туберкульозу легень і формування ЛС, але й зумовлюють низьку ефективність лікування.

Кориґування реґіонарних розладів основних функцій кардіореспіраторної системи, передусім в умовах збільшеного кровопостачання, що забезпечувалося призначенням щадного ліжкового режиму в антиортостатичному положенні впродовж перших 1,5-2,0 місяців перебування в стаціонарі, та додаткового (до 1,5-2,0 л на день) питва, в поєднанні з сучасними антибактеріальними лікарськими засобами не лише запобігає формуванню ЛГ, але й істотно підвищує ефективність лікування хворих на первинний і рецидивний туберкульоз легень.

Висновки. Хіміотерапія хворих на первинний або рецидивний туберкульоз легень з одночасним поступальним кориґуванням розладів основних реґіонарних функцій легень (вентиляції та перфузії) не лише підвищує ефективність лікування, але й запобігає виникненню рецидивів і формуванню хронічного легеневого серця.