Цироз печінки: сучасний погляд на проблему

Т. М. Бенца Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального наслідку. Мета. Зробити огляд Read More …

Спектр ізоформ кортактину в сечі хворих на цироз печінки та їх діаґностична цінність як потенційного молекулярного маркера його тяжкості

О. П. Фаюра2, М. О. Старикович1, О. О. Абрагамович2, М. О. Абрагамович2, Р. С. Стойка1, Ю. Я. Кіт1 1Відділ реґуляції проліферації і апоптозу клітин Інституту клітинної біолоґії НАН України, м. Львів 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Неінвазивні методи досліджень клінічного стану орґанізму людини  широко застосовуються у медицині як діаґностичні та проґностичні тести. Оскільки Read More …

Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції

О. В. Синенький Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. Дефіцит вітаміну D (ДВD) є ґлобальною проблемою людства. В Україні він реєструється у 81,8 % дорослого населення. Ревматоїдний артрит (РА) – найбільш поширена хвороба серед ревматичних захворю- вань населення Львівської області. Тому дуже важливо вивчити частоту ДВD серед таких хворих і з’ясувати особливості й перебіг РА за Read More …

Сучасний погляд на дилятаційні кардіоміопатії

Юзич І. А. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Дилятаційна кардіоміопатія (ДКМП) – тяжке хронічне захворювання, що виникає в результаті різних станів, які призводять до дилятації шлуночків, унаслідок чого знижується їх скоротлива здатність. ДКМП частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок, і найчастіше у віці від 20 до 60 років. Мета. Зробити огляд Read More …

Рекомендації Європейської асоціації кардіолоґів щодо ведення пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (2013)

Опрацювала маґістр медицини О. П. Фаюра Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Наприкінці 2013 р. опубліковано нові Європейські рекомендації щодо курації хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС). У новий документ порівняно з такими ж рекомендаціями 2006 р., внесено низку суттєвих змін, які потребують певних узагальнень та роз’яснень. Мета. Розглянути Рекомендації Європейської асоціації Read More …

Аномалії вінцевих артерій: ефективність діагностики удосконаленим методом на автопсійному матеріалі

О. І. Бойко, Є. Ю. Максимчук Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Клінічна діаґностика аномалій вінцевих артерій утруднена, хоча сааме вони часто стають «масками» інших захворювань, таких як міокардит, пролапс чи недостатність мітрального клапана, інфаркт міокарда, а також поширених педіатричних захворювань. Часто аномалії вінцевих артерій не проявляються клінічно, а спричиняють інфаркт міокарда, серцеву Read More …

Функціональна диспепсія: сучасні засади діаґностики та лікування

А. С. Свінціцький Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Вступ. Функціональна диспепсія (ФД) поширена в популяції у всьому світі. У розвинених країнах диспептичні розлади трапляються у 30,0-40,0 % населення і є причиною 4,0-5,0 % усіх звертань до лікарів загального профілю. У цьому випадку левова частка (60,0-65,0 %) стосується ФД. Частіше хворіють жінки після психічних Read More …

Біль у стопі: патоґенез, алґоритм діаґностики та лікування

А. Я. Яцкевич Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Деформація та біль у стопі становлять значну частину причин звертання пацієнтів за медичною допомогою. Біль у стопі, поєднаний із порушенням її структури, є підставою для хірурґічного лікування близько третини пацієнтів у ортопедичних стаціонарах. Ефективність лікування недостатня, існує тенденція до хронізації процесів, часто виникають рецидиви. Read More …

Сучасні успіхи та доказовість за результатами Європейського конґресу кардіолоґів у Амстердамі (30.08.–04.09.2013)

А. Ф. Файник, М. А. Файник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Незважаючи на проґрес у ґалузі медицини, захворювання серцево-судинної системи і сьогодні є вбивцею номер один населення Європи. Клінічні випробування, на основі яких здійснено впровадження у клінічну практику, та керівні рекомендації були представлені на щорічному Європейському конґресі кардіолоґів у Амстердамі. Мета. Провести Read More …

Оптимізація діаґностично-лікувальної тактики стосовно ретенованих нижніх третіх молярів із використанням авторської проґрами комп’ютерного моделювання

Варес Я. Е., Кияк С. В. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Значний відсоток внутрішньо- і післяопераційних ускладнень змусив шукати нові засади діаґностики, вибору методики операції атипового видалення нижніх третіх молярів, проґнозування перебігу операції та післяопераційного періоду. Мета. На основі аналізу сучасних публікацій, присвячених проблемі діаґностики та лікувальної тактики стосовно ретенованих нижніх третіх Read More …