Клінічна характеристика хворих на бронхіяльну астму, асоційовану із ожирінням, залежно від віку дебюту

В. В. Качковська Сумський державний університет Вступ. Згідно з результатами попередніх досліджень, виокремлено два основні фенотипи бронхіяльної астми (БА), асоційованої з ожирінням: рання атопічна та пізня без атопії, які відрізняються віком дебюту, патогенетичними механізмами виникнення, відповіддю на базисне лікування. Мета. Проаналізувати клініко-анамнестичні показники хворих на бронхіяльну астму у поєднанні з ожирінням залежно від віку дебюту. Read More …

Сучасний погляд на проблеми забезпечення вітаміном D у дітей і підлітків із ожирінням (огляд літератури, опис клінічного випадку)

М. С. Яцула, С. Л. Няньковський Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Недостатність вітаміну D вважається всесвітньою епідемією. Інформація з літературних джерел свідчить про його провідну роль у виникненні метаболічних порушень, у тому числі ожиріння у дітей і підлітків. Мета. Здійснити огляд сучасної літератури, присвяченої проблемі недостатности вітаміном D у дітей і підлітків Read More …

Активність ферментів аргінінцитрулінового циклу та їх асоціації із лабораторно-біохімічними показниками ураження печінки у хворих на гостру лімфобластну лейкемію

Г. С. Маслова, І. М. Скрипник, Т. В. Лиманець Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава Вступ. Дебют гострої лімфобластної лейкемії (ГЛЛ) супроводжується формуванням уражень печінки, дослідження патогенезу яких має вагоме значення для визначення тактики ведення хворих. Мета. Дослідити активність ферментів аргінінцитрулінового циклу та їх асоціації із лабораторно-біохімічними показниками ураження печінки хворих на гостру лімфобластну лейкемію. Read More …

Особливості клінічних показників, перебігу та ускладнень гострого панкреатиту у хворих із коморбідним ожирінням

А. Б. Кебкало, О. В. Ткачук, А. О. Рейті Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ Вступ. Ожиріння вважається глобальною проблемою людства третього тисячоліття. Ожиріння може викликати безліч супутніх хвороб. Зокрема, у пацієнтів із ожирінням зростає ризик виникнення гострого панкреатиту. Як відомо, гострий панкреатит – це запальне ураження підшлункової залози. Люди Read More …

Вміст маркерів анґіоґенезу інсуліноподібного фактора росту-1 та ендостатину у хворих на гострий інфаркт міокарда за наявності або відсутності коморбідного ожиріння

Д. В. Мартовицький, О. М. Шелест, П. Г. Кравчун Харківський національний медичний університет Вступ. Серцево-судинні захворювання загалом і гострий інфаркт міокарда зокрема посідають провідне місце серед захворювань і смертності у всьому світі, а ожиріння є одним із поширених факторів серцево-судинного ризику. Дослідження маркерів, які б поліпшили стратифікацію ризику та діагностику гострого інфаркту міокарда, має важливе Read More …

Особливості гомеостазу ґлюкози та ліпідного спектра крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від ступеня ожиріння

І. Ю. Корнійчук1, О. С. Хухліна2, В. В. Вівсяник2, О. Я. Яцкевич1, І. М. Ковальська1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» Вступ. Кількість хворих із ожирінням невпинно зростає як Україні, так і у світі. Серед ускладнень ожиріння істотне місце посідає неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яка Read More …

Ефекти подвійної антитромбоцитарної терапії щодо виникнення повторних серцево-судинних катастроф після перенесеного інфаркту міокарда у хворих із ожирінням

К. М. Боровик, Н. Г. Риндіна, П. Г. Кравчун, О. С. Табаченко, О. С. Єрмак, М. Г. Романюк Харківський національний медичний університет Вступ. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сеґмента ST (STEMI) досі є основною причиною смертності та інвалідизації працездатного населення. Незалежно від проведення первинного черезшкірного вінцевого втручання або тромболізису, подвійне антитромбоцитарне лікування (ПАЛ) є найкращою Read More …

Дисліпідемія і вміст інтерлейкіну-22 у плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу з супутніми надлишковою масою тіла або ожирінням

О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко Харківський національний медичний університет Вступ. Гіпертонічна хвороба – найбільш поширене хронічне захворювання, на яке страждає 20,0–30,0 % дорослого населення планети. Наявність супутніх хвороб, зокрема ожиріння та порушення ліпідного обміну, значно погіршує перебіг і проґноз гіпертонічної хвороби. Останніми роками з’являються повідомлення щодо можливості залучення прозапальних цитокінів до Read More …

Оцінка ролі поліморфізму G-308A ґена фактора некрозу пухлини альфа у виникненні хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння

П. Г. Кравчун, О. І. Кадикова, Н. Г. Риндіна, С. О. Крапівко Харківський національний медичний університет Вступ. Нещодавно науковцями запропоновано нову концепцію виникнення хронічної серцевої недостатності (ХСН), в основі якої лежить парадиґма про системне запалення як про один із важливих незалежних чинників високого кардіоваскулярного ризику. Мета. Оцінити роль поліморфізму G-308A ґена фактора некрозу пухлини α Read More …

Порушення сну та чинники ризику синдрому обструктивного апное у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням у практиці лікаря-інтерніста

Радченко О. М., Бек Н. С., Зворська І. М., Микулинець Р. А. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Синдром обструктивного апное сну (СОАС) – стан, що супроводжується повторним зупиненням дихання внаслідок повного (апное) або часткового (гіпопное) звуження дихальних шляхів під час сну на рівні глотки та припинення легеневої вентиляції зі збереженими дихальними зусиллями, який Read More …