Роль кишкової мікробіоти, ендотоксемії та системного запалення у патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки

Г. Д. Фадєєнко, О. Є. Гріднєв, І. Е. Кушнір,  Т. А. Соломенцева, В. М. Чернова, В. Ю. Гальчінська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків Вступ. Дотепер існують нечисленні та суперечливі дослідження про вплив порушень кишкової мікробіоти (КМ) на характер запальних процесів у тканині печінки, роль мікробних метаболітів на формування стеатозу Read More …

Особливості структурно-функціональних змін серця у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними поліморфними варіантами делеційного поліморфізму гена глутатіон-S-трансферази M1

В. П. Присяжнюк, Т. О. Ілащук, Л. П. Сидорчук, П. В. Присяжнюк, К. О. Бобкович, Н. В. Бачук-Понич Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці Вступ. Епідеміологічні дослідження підтверджують вищу частоту несприятливих серцево-судинних подій у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) порівняно з загалом населення. У разі коморбідного поєднання хвороб печінки Read More …

Особливості стану внутрішніх органів і структура коморбідних уражень у померлих із алкогольним цирозом печінки, неалкогольною жировою хворобою печінки на стадії цирозу та з алкогольним цирозом печінки, асоційованим з інсулінорезистентністю та ожирінням

Н. Р. Матковська Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Вивчення особливостей перебігу хвороб та курації хворих за умов коморбідності є загальносвітовою проблемою сьогодення, що не тільки визначає індивідуальний прогноз для хворого, але й суттєво впливає на показники смертності на загальнопопуляційному рівні. Більшість людей із хронічними неінфекційними недугами мають більш ніж одну хворобу, що потребує врахування усіх Read More …

Особливості гомеостазу ґлюкози та ліпідного спектра крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від ступеня ожиріння

І. Ю. Корнійчук1, О. С. Хухліна2, В. В. Вівсяник2, О. Я. Яцкевич1, І. М. Ковальська1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» Вступ. Кількість хворих із ожирінням невпинно зростає як Україні, так і у світі. Серед ускладнень ожиріння істотне місце посідає неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яка Read More …

Клінічно-патоґенетичні, вікові, ґендерні, ґенетичні аспекти неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту невірусного походження без і з коморбідним гіпотирозом; удосконалення їх лікування

В. П. Присяжнюк, О. І. Волошин Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – найпоширеніша недуга серед усіх уражень печінки, що зумовлено збільшенням кількості людей із ожирінням, дисліпідемією, зростанням захворюваності на цукровий діабет 2-го типу та метаболічний синдром. Активно обговорюють стани, що можуть асоціюватися з НАЖХП, серед Read More …

Ефективність впливу середньодозової статинотерапії на показники ліпідного спектра крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки у стадії стеатозу

І. І. Вакалюк, Н. Г. Вірстюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Вступ. Дисліпідемія є одним із основних чинників ризику розвитку атеросклерозу і, як наслідок, серцево-судинних захворювань. Своєю чергою, печінка відіграє провідну роль у виникненні атероґенної дисліпідемії й одночасно є орґаном-мішенню, що призводить до виникнення НАЖХП. Мета. Оцінити ефективність впливу середньодобової статинотерапії на показники ліпідного спектра Read More …

Застосування неінвазивних методів верифікації стеатозу та фіброзу печінки для вдосконалення діаґностичного алґоритму у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

А. С. Свінціцький1, Г. А. Соловйова1, Н. В. Динник1, В. М. Богомаз1, О. М. Бака2 1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ 2Лікарня для вчених НАН України, м. Київ Вступ. Неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) розглядають як одне з найпоширеніших хронічних захворювань печінки, а серед населення розвинених країн це захворювання трапляється в однієї з Read More …

Якість життя хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою

Г. Ю. Машура, Т. М. Ганич ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – одне з найбільш поширених хронічних уражень печінки невірусного та неалкогольного ґенезу. Її частота серед населення коливається в межах 3,0–40,0 %. Мета. З’ясувати особливості якості життя у хворих на НАЖХП в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Матеріали і методи. Якість Read More …