Курація хворих на гострий коронарний синдром у Прикарпатському реґіоні та ефективність їхньої кардіореабілітації після реваскуляризації міокарда

І. П. Вакалюк, Р. В. Нестерак, В. І. Совтус Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Ішемічна хвороба серця є основною причиною смертності серед хвороб системи кровообігу. Застосування реваскуляризацій міокарда сприяє поліпшенню перебігу хвороби. Поряд із застосуванням високотехнологічних методів діаґностики та лікування невід’ємною складовою є кардіореабілітація із пошуком нових методів її удосконалення. Мета. Охарактеризувати основні засади  курації Read More …

Ефективність впливу середньодозової статинотерапії на показники ліпідного спектра крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки у стадії стеатозу

І. І. Вакалюк, Н. Г. Вірстюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Вступ. Дисліпідемія є одним із основних чинників ризику розвитку атеросклерозу і, як наслідок, серцево-судинних захворювань. Своєю чергою, печінка відіграє провідну роль у виникненні атероґенної дисліпідемії й одночасно є орґаном-мішенню, що призводить до виникнення НАЖХП. Мета. Оцінити ефективність впливу середньодобової статинотерапії на показники ліпідного спектра Read More …