Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки та його залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії за показниками дослідження варіабельності серцевого ритму

М. О. Абрагамович, М. Р. Ферко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Цироз печіцнки (ЦП) супроводжується ураженням усіх орґанів і систем, у тому числі й веґетативної нервової системи (ВНС), що значно пришвидшує неґативний проґноз через участь у патоґенезі провідного синдрому портальної гіпертензії (ПГ), який є основною причиною смерті гепатолоґічних хворих. Мета. Охарактеризувати стан Read More …

Визначення лікувальної тактики і планування атипового видалення безсимптомних та без особливих патолоґічних змін нижніх ретенованих третіх молярів

Я. Е. Варес, С. В. Кияк Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Рішення про видалення безсимптомного та без особливих патолоґічних змін ретенованого зуба має ґрунтуватись на ретельній оцінці потенційних переваг і ризиків. Важливо правильно на підставі клінічних ознак та результатів рентґенолоґічних обстежень поставити діаґноз, а відтак – проґнозувати ймовірність прорізування «зуба мудрості» або Read More …

Інформативність поєднання молекулярно-ґенетичних і цитоґенетичних методів діаґностики мієлофіброзу

Р. Ю. Лозинський1, М. І. Вороняк1, Л. О. Полубень2, І. В. Дмитренко2, М. Р. Лозинська1,3, Я. І. Виговська1, З. В. Масляк1 1ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м.  Львів 2ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ 3ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів Вступ. Відповідно до сучасних критеріїв визначення діаґнозу Read More …

Рівень 25(OH)D в сироватці крові хворих із полісуглобовою формою ревматоїдного артриту та його залежність від деяких клінічно вагомих показників

О. В. Синенький Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. За останні роки значно зросла зацікавленість впливом вітаміну D на орґанізм людини та його зв’язком із виникненням та перебігом ревматоїдного артриту (РА). Мета. Дослідити рівень 25(OH)D в сироватці крові пацієнтів із полісуглобовою формою ревматоїдного артриту та його залежність від деяких клінічно вагомих показників. Матеріали і методи. Обстежено Read More …

Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення друге)

О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, У.  О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Систематизація теоретичних і практичних знань про коморбідні захворювання, а отже, розв’язання цієї проблеми не переходить за межі наукових дискусій, з приводу чого й досі не існує погодженого розуміння її суті та уніфікації вживаної термінолоґії. Для стандартизації наукових досліджень Read More …

Еволюція цільового рівня артеріального тиску у хворих на цукровий діабет: аналіз світового досвіду

М. М. Шимон Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ Вступ. Відомо, що  75,0 % ускладнень цукрового діабету (ЦД) внаслідок ураження серцево-судинної системи або нирок зумовлено артеріальною гіпертензією (АГ), яка у пацієнтів із ЦД спостерігається вдвічі частіше, ніж у інших ґрупах пацієнтів. За поєднання ЦД із АГ ризик виникнення ішемічної хвороби серця підвищується Read More …

Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку

М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проблема захворювань печінки є однією з найпоширеніших у сучасній ґастроентеролоґії, а цироз печінки (ЦП) – основною причиною гепатарґій та гепатодепресій. Дисбаланс вазоактивних речовин з однієї сторони, та дифузний фіброз із сформованими вузлами реґенерації з іншої, призводять до підвищення портального судинного опору Read More …

Застосування неінвазивних методів верифікації стеатозу та фіброзу печінки для вдосконалення діаґностичного алґоритму у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

А. С. Свінціцький1, Г. А. Соловйова1, Н. В. Динник1, В. М. Богомаз1, О. М. Бака2 1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ 2Лікарня для вчених НАН України, м. Київ Вступ. Неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) розглядають як одне з найпоширеніших хронічних захворювань печінки, а серед населення розвинених країн це захворювання трапляється в однієї з Read More …