Lviv clinical bulletin 2015, 4(12): 56-64

https://doi.org/10.25040/lkv2015.04.056

Коморбідність: сучасний погляд на проблему; класифікація (повідомлення перше)

О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, У.  О. Абрагамович

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Проаналізовано дослідження вчених, які доводять, що часто саме коморбідні порушення погіршують перебіг основного захворювання і/або призводять до його хронізації, інвалідизації та передчасної смерті працездатного населення, часто роблять неефективними діаґностику та лікування, підвищують затрати системи охорони здоров’я на надання медичної допомоги.

Мета. Проаналізувати джерела літератури, які стосуються вивчення коморбідних захворювань з метою спроби їх уніфікування та класифікації.

Матеріали і методи. Проаналізовано джерела літератури, які стосуються вивчення коморбідних захворювань і досить ґрунтовно віддзеркалюють сучасні погляди вчених на цю проблему.

Результати і обговорення. Коморбідність можна трактувати і як випадкову комбінацію в одного пацієнта різних за етіолоґією та патоґенезом захворювань, і як нозолоґічну синтропію, тобто виникнення закономірно детермінованих комбінацій хвороб. Безпосередніми причинами коморбідності є анатомічна близькість уражених орґанів, спільний патоґенез, причинно-наслідковий зв’язок або й випадкове поєднання захворювань чи ятроґенія. Проте, попри розмаїття наукових спроб класифікації коморбідностей, доводиться констатувати, що термінолоґії, яка б ґрунтувалася на уніфікованому трактуванні цих понять, поки що не існує.

Висновки. Із огляду на безліч нез’ясованих закономірностей коморбідності, триває пошук нових варіантів поєднання цих захворювань. Адже саме вони можуть бути ще не класифікованими синдромальними захворюваннями або ж навпаки – бути повністю несумісними для виникнення та співіснування в одному орґанізмі. А це є запорукою розв’язання проблем діаґностики та лікування захворювань у царині практичної медицини.