Lviv clinical bulletin 2021, 3(35)-4(36): 23-36

https://doi.org/10.25040/lkv2021.03-04.023

Особливості зміни показників деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, 3. О. Білоус1, М. Р. Ферко1, Р. Б. Іваночко1, М. О. Завадка2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2Мережа медичних оптик «Optometrist»

Вступ. Дослідження змін певних лабораторних показників крови та верифікування з їх допомогою лабо­раторних синдромів, а також виявлення констеляцій лабораторних синдромів у хворих на цироз печінки (ЦП) потребують з’ясування їх особливостей, які б дозволили лікарям-клініцистам будь-якої ланки надання медичної допомоги хворим на ЦП запідозрити або ж верифікувати порушення мінеральної щільности кіст­кової тканини (ПМЩКТ).

Мета. Дослідити особливості змін показників деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини.

Матеріали й методи. 90 хворих на ЦП (27 жінок (30,0 %) і 63 чоловіки (70,0 %) віком від 18 до 66 років) стратифіковані на декілька груп: дослідну (ДГ) (хворі на ЦП з ПМЩКТ (72 хворих (80,0 %))), з яких сформовано дві підгрупи – ДГ А (хворі на ЦП з остеопенією (46 хворих (63,9 %))), і ДГ Б (хворі на ЦП з остеопорозом (26 хворих (36,1 %))) та групу порівняння (ГП) (хворі на ЦП без ПМЩКТ (18 хворих (20,0 %))). Серед лабораторних синдромів та змін показників, що їх характеризують, досліджували цитолізний (збільшення вмісту аланінамі-нотрансферази (АЛТ) і/або аспартатамінотрансферази (АСТ)) у плазмі крови, мезенхімально-запальний (підви­щення показників тимолової проби (ТП) і/або гамма-глобулінів), гепатоцелюлярної недостатности (зменшення значень фібриногену, протромбінового індексу (ПТІ), загального білка чи альбумінів), холестазний (збільшення значень лужної фосфатази (ЛФ), гамма-глютамілтранспептидази, загального білірубіну), портосистемного шун­тування (зменшення показників натрію і/або калію, і/або збільшення креатиніну) та дисліпідемії (збільшення вмісту холестеролу, В-ліпопротеїдів, тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільности (ЛПНЩ), зменшення ліпопротеїдів високої щільности (ЛПВЩ)) в сироватці крови. Дослідження виконували за три етапи, на першому з яких вивчали особливості лабораторних синдромів і показників, що їх характеризують, на другому – констеляцій лабораторних синдромів, на третьому – одночасного прояву певної кількости різних лабораторних синдромів у хворих на ЦП з ПМЩКТ та остеопенією й остеопорозом включно. Кожний етап передбачав три кроки: пер­ший – дослідження частоти лабораторних синдромів і їх лабораторних показників у хворих на ЦП та визначення їх частки в кожній із досліджуваних груп, другий – виявлення достовірних різниць між частотою випадків, тре­тій – виявлення прямого стохастичного взаємозв’язку між досліджуваною ознакою й ПМЩКТ, у тому числі ос-теопенією й остеопорозом.

Результати. Після виконання усіх трьох етапів та кожного з передбачених кроків констатовано, що лаборатор­ні синдроми та їх констеляції частіше трапляються серед хворих із ураженням кісток, проте статистично досто­вірні відмінності в частоті випадків наявні між ДГ і ГП у разі зменшення ЛПВЩ та одночасного прояву п’яти різних лабораторних синдромів; між ДГ А і ГП – у разі зменшення ЛПВЩ й одночасного прояву двох і трьох різних лабораторних синдромів; між ДГ Б і ГП – у разі збільшення ЛФ, зменшення ЛПВЩ й одночасного прояву п’яти різних лабораторних синдромів; між ДГ А і ДГ Б за наявности цитолізного синдрому, збільшення АСТ, гамма-глобулінів, ЛФ, констеляції цитолізного синдрому з синдромом гепатоцелюлярної недостатности або холестазним синдромом та констеляції цих трьох синдромів. Підтверджений прямий стохастичний зв’язок із усіма проявами ПМЩКТ мають підвищення показників ТП, зменшення ЛПВЩ та констеляції цитолізного, мезенхімально-запального синдромів і синдрому дисліпідемії, що можуть доповнюватися синдромом гепатоцелюлярної недостатности і/або холестазним синдромом; із остеопенією – підвищення ТП, збільшення вмісту холестеролу, зменшення ЛПВЩ у крові та констеляції, що містять синдром дисліпідемії і доповнюються мезенхімально-запальним і/або цитолізним, і/або гепатоцелюлярної недостатности, і/або холестазним синдромами, а також одно­часний прояв лише двох лабораторних синдромів у хворого на ЦП; з остеопорозом – збільшення у крові вмісту АСТ, ТП, гамма-глобулінів, ЛФ, зменшення значень ПТІ, показників калію, ЛПВЩ, наявність цитолізного, холестазного синдромів, констеляцій цитолізного синдрому з синдромом гепатоцелюлярної недостатности і/або холестазним синдромом, які доповнюються мезенхімально-запальним і синдромом дисліпідемії, а також одно­часний прояв у хворого лише трьох або п’яти різних лабораторних синдромів.

Висновки. Лабораторні синдроми, показники, що їх характеризують, і констеляції лабораторних синдромів мають певні особливості у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини, адже частіше трапляються у хворих із ураженням кісток і мають підтверджений стохастичний зв’язок із пору­шенням мінеральної щільности кісткової тканини та остеопенією й остеопорозом окремо.