Lviv clinical bulletin 2018, 1(21)-2(22): 24-29

https://doi.org/10.25040/lkv2018.01.024

Особливості змін основних показників системного імунітету хворих на акне та їх залежності від клінічних форм перебігу дерматозу

О. О. Сизон, М. О. Дашко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Вугрова хвороба (акне) – хронічний, із рецидивним перебігом дерматоз, який посідає одне з чіль­них місць у структурі дерматолоґічних хвороб, особливо в осіб молодого віку, є частою причиною стійких рубцевих змін шкіри, неґативно впливає на психоемоційний стан хворих, якість їхнього життя й працездат­ність. Патоґенез акне – складний, багатофакторний процес, важливу роль у якому відіграють зміни імунної реактивності орґанізму.

Мета. З’ясувати особливості змін основних показників системного імунітету у хворих на акне та їх за­лежності від клінічних форм перебігу дерматозу.

Матеріали й методи. Під нашим спостереженням перебували 134 хворі (83 (61,94 %) жінки та 51 (38,06 %) – чоловік) віком від 18 до 35 років). Згідно з клінічною класифікацією акне (Plewing G. & Kligman A.M., 1994), у 27 (20,15 %) хворих діаґностовано комедонну форму акне, у 41 (30,60 %) – папульозну, в 11 (8,21 %) – папульозно-пустульозну, у 30 (22,39 %) – пустульозну, у 10 (7,46 %) – конґлобатну і в 15 (11,19 %) – постакне. Ґрупу контролю склали 34 практично здорові особи (донори) аналоґічного віку.

Результати. У більшості обстежених хворих із акне виявлено різного ступеня зміни визначених показни­ків системного імунітету – вірогідне зменшення відносного й абсолютного числа загальних лімфоцитів, Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій з одночасним зростанням кількості В-лімфоцитів і вмісту IgM і IgG, що свідчить про формування вторинного імунодефіцитного стану за Т-ланкою з активацією гуморальної ланки імунітету у відповідь на запалення шкіри. Найбільш істотні зміни досліджуваних показників системного імунітету з виснаженням Т-клітинної ланки імунітету зафіксовано у хворих із папульозно-пустульозною та пустульозною формами, а особливо – з конґлобатною формою акне, що обґрунтовує диференційоване при­значення їм імунотропних лікарських засобів у комплексному лікуванні.

Висновки. У хворих із акне констатовано зміни показників системного імунітету, які свідчать про фор­мування вторинного імунодефіцитного стану за Т-клітинною ланкою з адекватною відповіддю гуморально­го імунітету. Наявність взаємозв’язку між характером змін показників системного імунітету та клінічними варіантами звичайних форм вугрової хвороби вимагає диференційованого призначення в комплексному лікуванні таких пацієнтів імунокориґувальних засобів.