Lviv clinical bulletin 2018, 1(21)-2(22): 57-59

https://doi.org/10.25040/lkv2018.01.057

Злоякісна нейрофіброма (нейроґенна саркома) молочної залози (опис клінічного випадку)

А. А. Кенс1, А.-М. А. Кенс2

1Львівська клінічна лікарня залізничного транспорту

2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Імовірність злоякісного переродження нейрофібром, як стверджують дослідники, коливається від 15,0 до 30,0 %. Відсутність у літературі описів злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) молочної залози робить спостереження актуальним для фахівців.

Мета. Описати клінічний випадок злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) молочної залози.

Матеріали і методи. Описаний клінічний випадок злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) мо­лочної залози з проведенням інтерпретації результатів обстежень та лікування.

Результати. Клінічний перебіг плексиформної нейрофіброми з локалізацією у молочній залозі, результа­ти візуалізаційних методів діаґностики (ультрасоноґрафія, мамоґрафія) та морфолоґічного (цитолоґічного та гістолоґічного) дослідження біоптатів дали підстави запідозрити наявність у хворої цілого спектра мож­ливих захворювань (маліґнізована фіброаденома, міофібробластома, нодулярний фасціїт). Гістолоґічне до­слідження повністю видаленої пухлини дало змогу поставити правильний діаґноз і обрати правильну ліку­вальну тактику.

Висновки. Злоякісна нейрофіброма молочної залози є захворюванням, діаґностика якого утруднена. Ви­ражений макроскопічний поліморфізм пухлини під час гістолоґічного дослідження може пояснити розбіж­ності в оцінці пухлини за результатами дослідження біоптатів.