Lviv clinical bulletin 2016, 2(14)-3(15): 23-27

https://doi.org/10.25040/lkv2016.023.023

Оцінка ролі поліморфізму G-308A ґена фактора некрозу пухлини альфа у виникненні хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння

П. Г. Кравчун, О. І. Кадикова, Н. Г. Риндіна, С. О. Крапівко

Харківський національний медичний університет

Вступ. Нещодавно науковцями запропоновано нову концепцію виникнення хронічної серцевої недостатності (ХСН), в основі якої лежить парадиґма про системне запалення як про один із важливих незалежних чинників високого кардіоваскулярного ризику.

Мета. Оцінити роль поліморфізму G-308A ґена фактора некрозу пухлини α (ФНП-α) як можливого чинника виникнення хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння.

Матеріали й методи. Здійснено комплексне  обстеження  222  хворих  [107 чоловіків (48,20 %), 115 жінок (51,80 %)] зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) атеросклерозного ґенезу та ожирінням різних ступенів (дослідна ґрупа). До ґрупи порівняння увійшли 115 (52,17 %), 55 жінок (47,83 %)].  До контрольної ґрупи увійшли 35 практично здорових осіб. Діаґноз визначали відповідно до чинних наказів МОЗ України. Поліморфний локус G-308A ґена ФНП-α досліджували методом полімеразної ланцюгової реакції з електрофорезною детекцією результатів. Дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК) виділяли з цільної крові за допомогою реаґенту «ДНК-експрес-кров».

Результати. За результатами дослідження констатовано, що носіями алелі А поліморфного локусу G-308A ґена ФНП-α були 89 (40,09 %) хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) із супутнім ожирінням дослідної ґрупи, 41 (35,65 %) хворий на ІХС ґрупи порівняння, 9 (25,71 %) осіб контрольної ґрупи; алелі G – 133 (59,91 %), 74 (64,35 %) і 26 (74,29 %). Ґенотипи поліморфного локусу G-308A ґена ФНП-α у обстежених розподілились таким чином: у контрольній ґрупі частіше траплявся ґенотип G/G – 25 осіб (71,43 %), рідше – ґенотип G/A – 8 осіб (22,86 %), 2 особи (5,71 %) мали ґенотип А/А. рих на ІХС ґрупи порівняння спостерігалася така ж тенденція – 56 пацієнтів (48,70 %) з ґенотипом G/G, 38 пацієнтів (33,04 %) з ґенотипом G/A, 21 пацієнт з ґенотипом А/А; у разі поєднаного перебігу ІХС та ожиріння (дослідна ґрупа) розподіл ґенотипів змінився: більшість хворих мали ґенотип G/A – 90 (40,54 %), ґенотип G/G – 74 (33,33 %) і ґенотип А/А – 58 (26,13 %)

Висновки. Алель А поліморфного локусу G-308A ґена фактора некрозу пухлини альфа, є чинником ризику виникнення ХСН. Наявність алелі А та А/А ґенотипу поліморфного локусу G-308A ґена ФНП-α у хворих асоційована з виникненням ХСН, алель G, навпаки,- зумовлена зниженням ризику виникнення ХСН.