Lviv clinical bulletin 2023, 1(41): 51-58

https://doi.org/10.25040/lkv2023.01.051

Предиктори прогнозування серцево-судинних подій та інших ускладнень системи кровообігу у хворих із гострим коронарним синдромом (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Щорічно у світі трапляється понад 15 млн випадків гострого інфаркту міокарда (ГІМ). В Україні в 2017 р. сталося 41 786 таких випадків. Очевидно, що за наявности гострого коронарного синдрому (ГКС) виявляються різні ускладнення системи кровообігу, які активно досліджуються. Значно менше праць при­свячено предикторам прогнозування ускладнень серцево-судинної системи.

Мета. Проаналізувати публікації, включивши результати власних досліджень, присвячені предикторам прогнозування серцево-судинних подій та інших ускладнень системи кровообігу у хворих із гострим коро­нарним синдромом.

Матеріали й методи. Проаналізовано 49 опублікованих статей, використано результати власних дослі­джень, що їх присвячено вивченню предикторів прогнозування серцево-судинних подій та інших ускладнень системи кровообігу після перенесеного ГКС. Наведено результати власних досліджень у складному алго­ритмі прогнозування раптової серцевої смерти за наявности серцево-судинної патології, а також власні критерії серцево-судинних подій.

Результати. Доведено, що збільшення товщини стінки лівого шлуночка (ЛШ) у хворих із АГ можна асоціювати зі зростанням ризику смерти майже в сім разів. На нашу думку, гіпертрофія ЛШ за наявности ГІМеST у поєднанні з артеріальною гіпертензією негативно впливає на динаміку кардіоваскулярних подій. Патологічне ремоделювання ЛШ призводить до подальшої дилятації, деформації стінок і порожнин серця, зниження інотропної функції ЛШ з появою застійної серцевої недостатності. Пропонуються предиктори прогнозування гострої лівошлуночкової недостатности. Мало висвітлено прогностичну роль ендотеліальної дисфункції за наявности кардіоваскулярних подій.

Висновки. У хворих із перенесеним гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST і нестабільною стенокардією визначено предиктори настання серцево-судинних подій (смерть, нефатальний інфаркт міо­карда, інсульт, нестабільна стенокардія), а також такі ускладнення системи кровообігу, як гостра лівошлуночкова недостатність, хронічна серцева недостатність, поява шлуночкових екстрасистол високої градації за Б. Лауном, тяжких блокад серця з виникненням синкопальних станів. Предикторами кардіоваскулярних подій є клінічні, електрокардіографічні, ехокардіографічні критерії діагностики. Ці предиктори кардіоваскулярних подій та різних ускладнень системи кровообігу у хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST і нестабільною стенокардією варто брати до уваги кардіологам, лікарям невідклад­ної допомоги, сімейним лікарям і проводити терапевтичні заходи з метою профілактики.