Lviv clinical bulletin 2020, 1(29): 39-44

https://doi.org/10.25040/lkv2020.01.039

Особливості кардіогемодинаміки та ураження вінцевих артерій у хворих на ішемічну хворобу серця із коморбідним цукровим діабетом 2-го типу залежно від активності імунного запалення на підставі дослідження показників пентраксину-3 в сироватці крові

Д. Г. Молотягін, О. І. Кадикова, П. Г. Кравчун

Харківський національний медичний університет

Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає чільне місце серед причин інвалідизації і смертності населення. Вагомим чинником ризику у хворих на ІХС є цукровий діабет (ЦД). Зростає необхідність у ранньому виявленні цих хвороб і вдосконалення діагностики коронарогенних уражень. Вивчається роль запального компонента в патогенезі атеросклерозу у хворих на ЦД 2-го типу. Одним із нових маркерів імунного запалення є пентраксин-3 (pentaxin-3 (PTX-3)).

Мета. Оцінити особливості кардіогемодинаміки та ураження вінцевих артерій у хворих на ІХС із коморбідним ЦД 2-го типу залежно від активності імунного запалення на підставі дослідження показників PTX-3 в сироватці крові.

Матеріали й методи. Проведено комплексне обстеження 110 хворих на ІХС, поділених на групи залежно від наявності ЦД 2-го типу. До першої групи увійшли 75 хворих на стабільну ІХС із коморбідним ЦД 2-го типу, до групи порівняння – 35 хворих на ІХС без ЦД. В усіх хворих вимірювали показники кардіогемодинаміки, проводили загальноклінічні та інструментальні обстеження: ехокардіографію із доплером та коронаровентрикулографію.

Результати. Стан кардіогемодинаміки у хворих на ІХС із коморбідним ЦД 2-го типу залежав від показників умісту PTX-3 в сироватці крові. У підгрупі хворих на ІХС із ЦД 2-го типу з умістом PTX-3 понад 5,03 нг/мл відзначали вірогідно більші значення кінцевого діастолічного об’єму (КДО), кінцевого систолічного об’єму (КСО), кінцевого діастолічного розміру (КДР), кінцевого систолічного розміру (КСР) та меншу фракцію викиду (ФВ). Також оцінено особливості ураження вінцевих артерій. У хворих другої підгрупи частіше фіксували ураження лівої головної вінцевої артерії (ЛГВА), ніж у хворих першої підгрупи. Наявні дані про прямі кореляційні зв’язки між рівнем PTX-3 та КДО, КСО, КДР, КСР, ЛГВА та зворотний зв’язок із ФВ, що свідчить про активацію асептичного запалення на тлі ураження ЛГВА та збільшення об’ємів і порожнин лівого шлуночка у хворих на ІХС із супутнім ЦД 2-го типу.

Висновки. У хворих на ІХС із коморбідним ЦД 2-го типу погіршується структурно-функціональний стан міокарда внаслідок негативного впливу активованого системного запалення з одночасним збільшенням вмісту PTX-3 в сироватці крові. Між збільшенням умісту PTX-3 в сироватці крові та ураженням ЛГВА у хворих на ІХС із коморбідним ЦД 2-го типу є прямий сильний кореляційний зв’язок (r = 0,83;р < 0,05) – що більший вміст PTX-3, то тяжчі ураження ЛГВА.