Lviv clinical bulletin 2016, 2(14)-3(15): 14-22

https://doi.org/10.25040/lkv2016.023.014

Залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак

О. О. Абрагамович1, У. О. Абрагамович1, А. П. Кушина1, С. І. Гута1О. В. Синенький2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2Львівська обласна клінічна лікарня

Вступ. Як відомо, перебіг системного червоного вовчака (СЧВ) часто супроводжується синтропічними ураженнями серцево-судинної системи, чільне місце серед яких посідає артеріальна гіпертензія. Як важливий чинник ризику виникнення й наростання важкості синтропічних серцево-судинних ускладнень у хворих на  СЧВ, особливо в активній фазі, вона часто погіршує якість їхнього життя, а деколи стає основною причиною смерті.

Мета. Визначити залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску (ДМАТ) від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак.

Матеріали і методи. У рандомізований спосіб обстежено 83 хворих (71 жінка та 12 чоловіків) віком від 17 до 68 років з діаґнозом СЧВ, яких згодом за активністю патолоґічного процесу на час ДМАТ стратифіковано на три ґрупи: з активністю І ступеня (25 жінок і 5 чоловіків, середній вік 42,9 ± 2,1 року), ІІ ступеня (33 жінки та 6 чоловіків, середній вік 37,9 ± 1,8 року), ІІІ ступеня (13 жінок та 1 чоловік, середній вік 37,9 ± 1,8 року). Контрольну ґрупу склали 35 практично здорових осіб аналоґічних статі й віку.

ДМАТ проводили за допомогою апарата ABPM-04 (фірма Meditech, Угорщина), монітор активувався кожних 15 хв у денний час (з 0600 по 2159 год.) та кожних 30 хв у нічний час (з 2200 по 0559  год.).

Порівнювали показники ДМАТ у хворих із різними ступенями активності СЧВ між собою: хворих із І ступенем активності СЧВ порівнювали з хворими із ІІ і ІІІ ступенями, а також хворих із ІІ ступенем із хворими з ІІІ ступенем.

Фактичний матеріал опрацьовано на персональному комп’ютері в проґрамі Microsoft Excel з використанням описової статистики й t-критерію Стьюдента для порівняння вибірок з нормальним розподілом.

Результати. Порівнюючи показники АТ упродовж доби у хворих на СЧВ усіх ґруп між собою, констатували наявність достовірного зростання АТ з підвищенням ступеня активності СЧВ майже за всіма (окрім максимального діастолічного АТ) показниками зі зміною фізіолоґічного циркадного ритму через недостатнє його зниження в нічний час та зі збільшенням частоти епізодів, за яких АТ перевищував допустимі норми.

Виявлені закономірності зміни показників ДМАТ впродовж доби зберігаються й за результатами їх оцінювання в нічний і денний час.

Із наростанням ступеня активності СЧВ всі шість показників, які характеризують ІЧ упродовж як активного, так і пасивного періодів, закономірно підвищуються і найвиразніше прямо пропорційна залежність між наростанням важкості хвороби і величиною досліджених показників виявляється у хворих третьої ґрупи порівняно з другою та особливо першою ґрупою хворих.

Висновки. У хворих на СЧВ показники ДМАТ залежать від активності патолоґічного процесу – із підвищенням його ступеня АТ достовірно зростає майже за всіма (окрім максимального діастолічного АТ) показниками, зі зміною фізіолоґічного циркадного ритму через недостатнє його зниження в нічний час та зі збільшенням частоти епізодів, за яких АТ перевищує допустимі норми. Виявлені закономірності зміни показників ДМАТ упродовж доби зберігаються і за результатами їх оцінювання в нічний і денний час.