Lviv clinical bulletin 2020, 3(31): 37-45

https://doi.org/10.25040/lkv2020.03.037

Особливості функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативних процесів у хворих із термінальною хронічною нирковою недостатністю внаслідок хронічного гломерулонефриту до і після сеансу гемодіалізу

Р. Б. Іваночко1, О. О. Абрагамович2, І. В. Кравчук1

1КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»

 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Останнім часом значну увагу приділяють вивченню зв’язку між  хронічною хворобою нирок (ХХН) і виникненням різноманітних ускладнень, які супроводжуються змінами системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативним стресом.

За хронічної ниркової недостатності (ХНН) активація пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та порушення в системі L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа інтегровані в механізми формування ендотеліальної дисфункції, гіпертензії, збільшення вмісту циркулювальних цитокінів у крові, порушення функціонального стану тромбоцитів.

Мета. З’ясувати особливості функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативних процесів у хворих із термінальною хронічною нирковою недостатністю внаслідок хронічного гломерулонефриту до і після сеансу гемодіалізу.

Матеріали й методи. Після отримання письмової згоди на проведення обстеження відповідно до принципів Гельсінкської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину, відповідних законів України та міжнародних актів, а також погодження з Етичною комісією Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького, у дослідження, яке  проводили в Комунальному некомерційному підприємстві (КНП) Львівської обласної ради (ЛОР) «Львівська обласна клінічна лікарня», у рандомізований спосіб із попередньою стратифікацію за наявністю у хворих ХХН (хронічний гломерулонефрит) із термінальною ХНН, діагностованої згідно з наказом МОЗ і НАМН України № 280/44 від 11.05.2011 р. «Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «нефрологія») та Рекомендаціями щодо поліпшення якості діагностики та лікування хвороб нирок від 2002 р. – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) та 2012 р. – Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), у дослідження залучено 42 хворих (22 жінки (52,38 %), 20 чоловіків (47,62 %), середній вік 56 років), яких лікували методом гемодіалізу (ГД) (тричі на тиждень по чотири години з використанням синтетичних діалізаторів і бікарбонатного буфера). Контрольну групу (КГ) склали 20 умовно здорових, зіставлюваних за статтю і віком людей.

Результати. У хворих із термінальною ХНН фіксували зменшений вміст L-аргініну (на 33,0 % (р < 0,01) і 31,0 % (р < 0,01) відповідно) порівняно з реферетними показниками у КГ. Після сеансу ГД вміст L-аргініну в плазмі крові зменшувався на 20,0 %, у лізаті лімфоцитів – на 30,0 % (р < 0,05)  порівняно з показниками у хворих до сеансу ГД.

До сеансу ГД вміст Н2S у плазмі крові зменшувався – на 23,0 % (р < 0,01), у лізаті лімфоцитів суттєво не відрізнявся від показників вмісту у плазмі крові у КГ. Після сеансу ГД вміст Н2S у плазмі крові зменшувався на 12,0 % (р <  0,05), у лізаті лімфоцитів – на 23,0 % (р < 0,05).

До сеансу концентрація АДМА у плазмі крові хворих була у 2,3 разу (р < 0,01), а концентрація СДМА – у 3,4 разу (р < 0,01) вища, ніж у крові донорів. Після сеансу ГД концентрація АДМА і СДМА в плазмі крові знизилася на 49,0 % (р < 0,05) і 48,0 % (р < 0,05) відповідно.

Активність iNOS зростала у 15 разів (р < 0,01), активність еNOS знижувалася на 70,0 % (р < 0,05). Після сеансу ГД різко знижувалася активність iNOS (у 14 разів, р < 0,01) і еNOS (у 8 разів, р < 0,01).

Активність аргінази в плазмі крові хворих була вища на 33,0 %, ніж у групи донорів. До сеансу ГД активність аргінази у лімфоцитах хворих була невірогідно нижча (на 14,0 %, р > 0,05), ніж у КГ, після сеансу ГД активність аргінази зростала.

До сеансу ГД вміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові хворих був більшим на 34,0 % (р < 0,05), вміст oxLDL і активність мієлопероксидази не змінювались порівняно з показниками КГ. Після сеансу ГД вміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові зменшився на 14,0 % (р < 0,05), активність мієлопероксидази була нижча від контрольних значень.

До сеансу ГД активність СОД, каталази та ГПО достовірно не відрізнялась від показників у КГ. Після сеансу ГД активність каталази була достовірно знижена (р < 0,05) порівняно з показниками контролю.

Уміст вітаміну С, загальної та окисненої форм, зменшувався на 45,0 % (р < 0,05) і на 19,0 % (р < 0,05) відповідно порівняно з показниками донорів. Після сеансу ГД концентрація загальної форми вітаміну С знижувалася на 27,0 % (р < 0,05), окисненої форми – на 25,0 % (р < 0,05) порівняно з показниками до сеансу ГД.

У лізаті лімфоцитів у хворих із ХНН вміст ТБК-активних продуктів зростав на 23,0 % (р < 0,05). Порівнюючи зміни вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові та лізаті лімфоцитів у хворих із ХНН, слід зазначити, що у лімфоцитах вміст ТБК-активних продуктів зростав лише на 23,0 %, тоді як у плазмі крові на 33,0 % (р < 0,05), однак у плазмі крові вміст ТБК-активних продуктів був у 3,4 разу більшим, ніж у лімфоцитах. Після гемодіалізу вміст ТБК-активних продуктів у лімфоцитах зменшився на 22,0 % (р < 0,05), а в плазмі крові на – 15,0 % (р < 0,05).

Активність СОД і каталази в лізаті лімфоцитів хворих із ХНН, порівняно з показниками в КГ, була нижча (на 19,0 і 44,0 %, р < 0,05, відповідно), активність ГПО виразно не змінювалась. Слід зазначити, що активність СОД і каталази у плазмі крові до ГД була вища, ніж у лімфоцитах (р < 0,05).

Після сеансу ГД, порівняно з показниками до сеансу ГД активність СОД і глутатіонпероксидази в лізаті лімфоцитів достовірно не змінювалась, активність каталази знижувалася.

Висновки. Сеанс гемодіалізу у хворих на хронічну ниркову недостатність спричиняє різке зниження активності iNOS та еNOS, зменшення вмісту ТБК-активних продуктів, L-аргініну та нітрит-аніона в лізаті лімфоцитів.