Lviv clinical bulletin 2021, 3(35)-4(36): 82-90

https://doi.org/10.25040/lkv2021.03-04.082

Відсутність перикарда в поєднанні з некомпактністю міокарда (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Н. В. Іленьків1, З. О. Білоус2, О. О. Абрагамович2, М. О. Абрагамович2, Н. А. Мазур1, Р. Б. Іваночко2

1Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я»

Акціонерного товариства «Укрзалізниця»

2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Незважаючи на значні успіхи сучасної клінічної медицини, верифікація діагнозу інколи відтермі-новується або прижиттєво його не вдається поставити взагалі, особливо стосовно орфанних хвороб.

Мета. Зробити огляд літератури та опис клінічного випадку з метою з’ясувати особливості клінічного стану та діагностики у хворих із вродженою відсутністю перикарда в поєднанні з некомпактністю міокарда.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізів, бібліосемантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень вродженої відсутности перикарда в поєднан­ні з некомпактністю міокарда.

Результати. Більшість випадків вродженої відсутности перикарда є асимптомними і можуть бути не діа­гностовані за життя, тому часто їх можна переплутати з іншими хворобами, такими як аневризма серця, ішемічна хвороба серця (ІХС), дефекти мітрального клапана, беручи до уваги, що навіть такі методи діа­гностики, як ехокардіографія (Ехо-КГ), магнітно-резонансна томографія (МРТ) та «золотий стандарт» – мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ) можуть мати діагностичні недоліки.

Некомпактність міокарда часто має безсимптомний перебіг, а основним методом її діагностики є Ехо-КГ.

Висновки. Здійснено огляд літератури та описано клінічний випадок відсутности перикарда в поєднанні з некомпактністю міокарда.

З’ясування клінічних особливостей відсутности перикарда в поєднанні з некомпактністю виявило, що ця аномалія зазвичай безсимптомна, проте у хворих із лівобічним дефектом може маскуватися під ІХС, супро­воджуватися шлуночковими порушеннями ритму (шлуночкова тахікардія), подовженням інтервалу QТ і синкопе.

Особливу цінність для діагностики вродженої відсутности перикарда в поєднанні з некомпактністю міо­карда має Ехо-КГ та МРТ, а «золотим стандартом» прийнято вважати МСКТ, проте ці методи інколи можуть мати обмежені діагностичні можливості.