Lviv clinical bulletin 2019, 4(28): 43-48

https://doi.org/10.25040/lkv2019.04.033

Особливості соціального функціонування хворих із судинною деменцією, ускладненою галюцинаторно-параноїдними розладами

К. В. Шевченко-Бітенський

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса

Вступ. Поширеність важких когнітивних розладів у популяціях, залучення значної кількості осіб працездатного віку в медичні, економічні, психолоґічні та соціальні проблеми, асоційовані з деменціями, зниження соціального функціонування та якості життя хворих, а також брак проґрам комплексної допомоги особам із деменцією та їхніми сім’ям актуалізують дослідження показників соціального функціонування (СФ) хворих із судинною деменцією (СД), ускладненою ґалюцинаторно-параноїдними розладами (ГПР).

Мета. Вивчити особливості соціального функціонування хворих зі СД, ускладненою ГПР.

Матеріали й методи. У дослідженні використано комплексний підхід, що реалізовувався за допомогою клінічно-психопатолоґічного методу, доповненого застосуванням психометричних шкал: шкала ґлобального функціонування (Global Assessment Functionally) (GAF)); шкала обмеження життєдіяльності (Psychiatric Disability Assessment Schedule – WHO (DAS)); Брістольська шкала активності в повсякденному житті (Bristol activity Daily Life Scale) (BADL)); шкала структурованого інтерв’ю «Оцінка ресурсу сімейної підтримки пацієнта»; шкала поведінкових розладів (Behavioral Pathology in Alzheimer Disease) (BEHAVE -AD)).

Особливості СФ хворих із СД вивчали на вибірці 75 хворих із СД зі змішаною кірково-підкірковою дисфункцією, ускладненою ГПР – F01.3 (1-2) (основна ґрупа). Як контрольна ґрупа у дослідженні брали участь 63 пацієнти із СД зі змішаною кірково-підкірковою дисфункцією, без психотичних розладів – F01.3.

Результати. У хворих із СД та ГПР спостерігаються порушення функції спілкування, ефективності й рівня участі в домашніх справах, якості та рівня участі у виконанні сімейної ролі та батьківських обов’язків, потреби й ефективності соціальних контактів, ефективності поведінки в нестандартних і складних умовах.

Висновки. Отримана інформація щодо СФ хворих із СД, ускладненою ГПР, дає змогу виявити основні проблеми їх соціально-побутового функціонування і розробити індивідуальні проґрами психосоціальної реабілітації для цього континґенту.