Lviv clinical bulletin 2019, 4(28): 28-32

https://doi.org/10.25040/lkv2019.04.021

Клінічно-ґенетичний і міжґенетичний кореляційний аналіз (за експресією мікроРНК-34а) у хворих із плеоморфними аденомами слинних залоз

І. С. Бродецький

Національний медичний університет імені О.  О. Богомольця, м. Київ

Вступ. Плеоморфна аденома – найбільш поширена пухлина слинних залоз (60,0–90,0 % усіх доброякісних пухлин слинних залоз). Сучасним ґенетичним напрямом у діаґностиці пухлин слинних залоз є вивчення ролі молекул мікроРНК. МікроРНК – малі некодуючі РНК, які реґулюють клітинний цикл, апоптоз, метаболізм, розвиток і диференціацію клітин. Найбільший інтерес серед них становить проапоптозна мікроРНК-34a, яка експресується у 96,0 % плеоморфних аденом слинних залоз.

Мета. Проаналізувати клінічно-ґенетичні та міжґенетичні (за експресією  мікроРНК-34а) кореляційні зв’язки в тканинах плеоморфних аденом великих слинних залоз, прилеглій до пухлини тканині слинної залози, інтактній тканині слинної залози, що не була дотична до  пухлини, а також у  венозній  крові.

Матеріали й методи. У дослідження залучено 22 хворих з доброякісними пухлинами великих слинних залоз (плеоморфні аденоми). Експресію мікроРНК-34а оцінювали за допомогою зворотної транскрипції та кількісної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реального часу.

Результати. Проведений кореляційний аналіз клінічних (вік, тривалість хвороби, розмір пухлини, віддаль від поверхні шкіри до пухлини) та ґенетичних показників за показниками експресії мікроРНК-34а в різних біолоґічних тканинах (тканина пухлини, прилегла до пухлини тканина слинної залози, інтактна тканина слинної залози, що не була дотична до пухлини, та венозна  кров) у хворих із плеоморфними аденомами великих слинних залоз виявив відсутність статистичнозначущих асоціацій.

Висновки. Клінічно-ґенетичний кореляційний аналіз за показником експресії мікроРНК-34а різних фраґментів біолоґічних тканин у хворих із  плеоморфними аденомами великих слинних залоз виявив відсутність статистично значущих асоціацій. Проведенням міжґенетичного кореляційного аналізу хворих із плеоморфними аденомами великих слинних залоз із різними фраґментами біопсійного матеріалу констатовано, що показник експресії мікроРНК-34а статистично значущо відрізняється між ґрупами (прилегла залоза – інтактна тканина слинної залози).