Lviv clinical bulletin 2016, 2(14)-3(15): 30-40

https://doi.org/10.25040/lkv2016.023.030

Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії

М. О. Абрагамович, М. Р. Ферко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Як відомо, цирроз печінки (ЦП) не обмежується гепатобіліарною системою, а поширюється й на інші орґани та системи. На цій підставі його розглядають як цирозну хворобу всього орґанізму з втягненням у патолоґічний процес різних орґанів і систем орґанізму, трактованих як синтропічні коморбідні ураження, що здебільшого стають причиною тимчасового, а відтак стійкого порушення працездатності, інвалідизації, часто – смерті хворого.

Мета дослідження. Зʼясувати характер і частоту синтропічних коморбідних позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії.

Матеріали і методи. До дослідження за рандомізованим принципом із попередньою стратифікацією за наявністю ЦП залучено 240 пацієнтів [65 жінок (27,1 %) та 175 чоловіків (72,9 %) віком від 21 до 78 років (середній вік 47,8 ± 0,7 року), середня тривалість захворювання 4,2 ± 0,2 року]. Окрім загальноклінічних меиодів обстеження усім хворим проводено удосконалене ультразвукове доплерофлоуметричне обстеження (УЗДФМО) судин черевної порожнини.

Результати. Із-поміж усіх виявлених синтропічних коморбідних уражень у хворих на цироз печінки найбільш виражену залежність зі ступенем важкості портальної гіпертензії мають печінкова енцефалопатія [r = 0,73 (р < 0,001)], «голова медузи» [r = 0,72 (р < 0,001)], варикозно розширені вени стравоходу [r = 0,69 (р < 0,001)], коаґуло- патія [r = 0,69 (р < 0,001)] та артеріальна гіпотонія [r = 0,69 (р < 0,001)], частота яких прямопропорційно залежить від ступеня важкості портальної гіпертензії.

Висновки. Врахування синтропічних коморбідних уражень інших орґанів і систем, їх характерстика залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії – ключового патоґенетичного чинника виникнення та наростання важкості синтропічних коморбідних уражень посідає важливе місце у визначенні тактики лікування та проґнозу хворих на ЦП.