Lviv clinical bulletin 2017, 4(20): 15-24

https://doi.org/10.25040/lkv2017.04.015

Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції

О. В. Синенький

Львівська обласна клінічна лікарня

Вступ. Дефіцит вітаміну D (ДВD) є ґлобальною проблемою людства. В Україні він реєструється у 81,8 % дорослого населення. Ревматоїдний артрит (РА) – найбільш поширена хвороба серед ревматичних захворю- вань населення Львівської області. Тому дуже важливо вивчити частоту ДВD серед таких хворих і з’ясувати особливості й перебіг РА за різного вмісту 25(ОН)D в сироватці крові.

Мета. Підвищити ефективність комплексного лікування РА на підставі вивчення впливу ДВD на перебіг захворювання і шляхів його корекції.

Матеріали й методи. Дослідження складалося з двох етапів: епідеміолоґічного та клінічного. Пацієнтам, які взяли участь у дослідженні, проводили огляд і загальноклінічне обстеження, оцінку суглобового синдрому, антропометричне дослідження, анкетування (визначення рівня больового синдрому за візуально-аналоґовою шкалою (ВАШ)), оцінку активності захворювання лікарем і пацієнтом, DAS28, двофотонну рентґенівську абсорбціометрію, ультразвукову денситометрію п’яткової кістки, визначення вмісту загального 25(ОН)D в сироватці крові (електрохемілюмінесцентний та імунохімічний із хемілюмінесцентною детекцією методи дослідження), визначення вмісту РФ і СРБ (імунотурбідиметричний метод), дослідження аnti-CCP (проточна цитофлуориметрія), загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові з визначенням активності йонізованого кальцію в сироватці крові. Застосовували анкетно-ваговий метод відтворення добового харчового раціону, математичні методи для статистичної обробки отриманих результатів.

Результати. У хворих на РА ДВD діаґностується в 54,9 %, НВD – в 37,6 %. У ґрупі хворих на РА ІІІ ступеня активності середній уміст 25(ОН)D в сироватці крові достовірно нижчий, ніж у пацієнтів з РА І ступеня активності (p < 0,05). Показано, що ризик високої активності РА достовірно збільшується за рівня 25(ОН)D в сироватці крові менше 20,0 нґ/мл (ВР = 3,00 (ДІ 95 %: 1,01; 8,86); р < 0,05). Виявлено достовірний неґативний зв’язок між умістом 25(ОН)D в сироватці крові хворих та показниками активності РА (DAS28 – ШОЕ, СРБ і ШОЕ), сила якого зростає з урахуванням віку, статі та ІМТ обстежених, що дає змогу розглядати ДВD як важливий предиктор високої активності РА (AUROC=0,67; (ДІ 95 % = 0,513; 0,83), р = 0,05). Корекція вмісту 25(ОН)D в сироватці крові за допомогою розробленого індивідуального цільового лікування разом із базовим лікуванням РА сприяє зниженню активності захворювання та достовірному зменшенню інтенсивності больового синдрому за візуально-аналоґовою шкалою (p < 0,05).

Висновки. Розроблений і впроваджений у практику охорони здоров’я алґоритм корекції та моніторинґу ДВD і НВD спрямований на підвищення ефективності комплексного лікування захворювання.