Предиктори та критерії прогнозування кардіоваскулярних подій за результатами амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих із артеріальною гіпертензією (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська, О. Ф. Білонько Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення амбулаторного монітору-вання артеріального тиску (АМАТ) для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваску-лярних подій (КВП) у майбутньому у хворих із артеріальною гіпертензією. Мета. Опрацювавши сучасні джерела літератури та Read More …

Прихильність до лікування та чинники, які впливають на якість лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда

А. В. Ягенський, М. М. Павелко Комунальне підприємство «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» Вступ. Прихильність до лікування артеріальної гіпертензії (АГ) після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) недостатньо вивченою проблемою світової кардіології. Мета. Оцінити прихильність до лікування та чинники, які на неї впливають, у пацієнтів із артеріальною гіпертензією у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда. Матеріали Read More …

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих із супутнім цукровим діабетом у постковідному періоді

О. Б. Волошина, В. О. Збітнєва, Е. А. Зубок, І. В. Балашова, І. С. Лисий, О. Р. Дукова, А. А. Волошин, О. В. Чехлова Одеський національний медичний університет Вступ. У публікаціях вказується, що найчастішими супутніми захворюваннями у госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією найчастіше були артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет (ЦД) та ішемічна хвороба серця. Однак Read More …

Вплив мельдонію на ліпідний спектр крови та параметри ехокардіографії у хворих на ішемічну хворобу серця з і без супутньої артеріальної гіпертензії

Д. А. Волинський Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Застосування мельдонію, який має антиоксидантні властивості, позитивно впливає на вивільнен­ня NO та володіє ліпідознижувальним ефектом, є перспективним у комплексному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) із супутньою артеріальною гіпертензією (АГ). Мета. Оцінити вплив мельдонію на ліпідний обмін, динаміку ехокардіографії у складі комплексного лі­кування у хворих на Read More …

Стан когнітивних функцій у хворих на гіпертонічну хворобу І–ІІ стадій, 2–3-го ступенів, помірного й високого кардіоваскулярного ризику та гендерні особливості виявлених порушень

В. А. Скибчик1, О. С. Пилипів2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» Вступ. Як відомо, підвищений артеріальний тиск (АТ) є вагомим предиктором виникнення когнітивних порушень (КП). Доведено, що підвищення АТ на 10 мм рт. ст. у молодому та середньому віці збільшує ризик виникнення когнітивних розладів на 40,0 Read More …

Про артеріальну гіпертензію як чинник ризику за умов пандемії COVID-19 і її лікування (огляд літератури)

І. П. Дунаєва1, Н. О. Кравчун2 1Харківський національний медичний університет МОЗ України 2Багатопрофільний медичний центр Life Park, м. Харків Вступ. За умов пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією, особливу групу ризику становлять хворі на серцево-судинні хвороби (ССХ), зокрема, артеріальну гіпертензію (АГ) та цукровий діабет (ЦД), які найчастіше трапляються в популяції. Поєднання коронавірусної хвороби та ССХ створює додаткові Read More …

Ефективність застосування пацієнтоорієнтованої корекції прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень

О. Б. Волошина, Т. О. Дичко, І. С. Лисий, В. О. Збітнєва Одеський національний медичний університет Вступ. Сьогодні лікування хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) залишається недостатньо ефективним. Причиною цього може бути не лише взаємно обтяжуючий перебіг цих хвороб, але й порушення прихильності до антигіпертензивного та бронхолітичного лікування цієї Read More …

Вазоренальна гіпертензія: діаґностика та лікування стенозу ниркової артерії (огляд літератури та опис клінічного випадку)

Радченко О. М., Бек Н. С., Оленич Л. В. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Одна з найбільш поширених вторинних форм артеріальної гіпертензії, особливо в осіб молодого віку, – вазоренальна артеріальна гіпертензія (ВАГ), етіолоґічним чинником формування якої є одно- або двобічне стенозне ураження ниркових артерій (вроджене або набуте). Частота ВАГ серед усіх хворих на Read More …

Уміст дигідротестостерону в крові у жінок у постменопаузному періоді залежно від коморбідної патолоґії: цукровий діабет 2­-го типу та артеріальна гіпертензія

Т. С. Бутова Харківський національний медичний університет Вступ. Сьогодні доведена активність стероїдоґенної функції яєчників у жінок у постменопаузі. Відомо, що однією з найбільш біолоґічноактивних форм тестостерону в чоловіків і жінок, яка утворюється з тестостерону безпосередньо у клітинах «орґанів­мішеней», є дигідротестостерон (ДГТ). Тестостерон може провокувати порушення метаболізму ґлюкози у здорових жінок. Зафіксовано існування взаємозв’язку між високим Read More …

Залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак

О. О. Абрагамович1, У. О. Абрагамович1, А. П. Кушина1, С. І. Гута1, О. В. Синенький2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. Як відомо, перебіг системного червоного вовчака (СЧВ) часто супроводжується синтропічними ураженнями серцево-судинної системи, чільне місце серед яких посідає артеріальна гіпертензія. Як важливий чинник ризику виникнення й наростання важкості синтропічних Read More …