Lviv clinical bulletin 2018, 1(21)-2(22): 46-56

https://doi.org/10.25040/lkv2018.01.046

Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діагностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, М. Л. Фармага

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Порушення кальцієво-фосфорного обміну й стану кісткової тканини, що є основною причиною виникнення спонтанних переломів і обмеження рухової діяльності у хворих на цироз печінки, вимагає глиб­шого розуміння етіолоґії та патоґенезу, застосування лабораторно-інструментальних методів діаґностики з урахуванням чинників ризику та призначення ефективного лікування, з метою поліпшити якість життя. Проведення додаткових досліджень дасть поштовх до пошуку нових методів лікування не тільки окремих нозолоґій, але й ко- і поліморбідних захворювань та сприятиме зменшенню ятроґенного впливу від засто­сування медичних засобів.

Мета. Здійснити огляд літератури, присвяченої особливостям кальцієво-фосфорного обміну й стану кісток у хворих на цироз печінки, методам діаґностики та принципам диференційованого лікування, описати клі­нічний випадок.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного й порівняльного аналізу, бібліосе-мантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень особливостей кальцієво-фосфорного обміну та стану кісток у хворих на цироз печінки, методів діаґностики та принципів диференційованого лікування, описано клінічний випадок.

Результати. Огляд літератури демонструє важливість і актуальність проблеми вивчення кальцієво-фос­форного обміну й стану кісткової тканини у хворих на цироз печінки. В описаному клінічному випадку у хворого на цироз печінки діґностовано остеопороз, підтверджений за допомогою ультразвукової денсито­метрії та дослідження кальцієво-фосфорного обміну і стану кісткової тканини шляхом визначення в крові вмісту загального кальцію, йонізованого кальцію, фосфору, вітаміну D, паратгормону та маркерів кістково­го метаболізму (b-crossLaps, P1NP, остеокальцину).

Висновки. Вивчення стану кальцієво-фосфорного обміну й стану кісткової тканини у хворих на цироз печінки вимагає застосування методів діаґностики, які будуть безпечними та інформативними, використо­вуватимуться на будь-якій стадії захворювання, допоможуть у виборі лікувальної тактики.