Lviv clinical bulletin 2020, 3(31): 62-72

https://doi.org/10.25040/lkv2020.03.062

Сучасні засади діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними дифузними її ураженнями: огляд літератури, опис клінічного випадку

Я. Л. Лещук, О. О. Aбрагамович, М. О. Абрагамович

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Хронічні дифузні хвороби печінки, яким на певній стадії та фазі недуги властиве надмірне нагромадження компонентів позаклітинного матриксу, тобто фіброзування, – гетерогенна поліетіологічна група недуг, для яких характерні велика поширеність, часто відсутність клінічної маніфестації на час виникнення та субклінічний перебіг на початкових стадіях, перебіг із наростанням тяжкості, невисокі курабельність і оборотність патологічного процесу на пізніх стадіях, великий спектр ускладнень, високі показники інвалідизації та смертності, що визначає важливість їх загальномедичного й соціального значення, гостроактуальність проблеми.

Сьогодні не існує універсального методу, і лише сукупність різних інструментальних методів обстеження може значно підвищити їх діагностичну цінність у ранньому виявленні фіброзу печінки в разі хронічних дифузних уражень печінки. Однак діапазон можливостей окремих методів діагностики постійно розширюється і останнім часом щораз більшого значення набуває еластографічний метод.

Мета. Здійснити огляд літератури стосовно сучасних засад діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними дифузними її ураженнями, описати клінічний випадок.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного й порівняльного аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень щодо сучасних принципів діагностики хворих із дифузними ураженнями печінки, описано клінічний випадок.

Результати. Огляд літератури демонструє важливість і актуальність ранньої та всебічної діагностики хронічних дифузних уражень печінки. Як відомо, «золотим стандартом» діагностики фіброзу залишається біопсія печінки, проте метод має чимало обмежень і протипоказань. Еластографія є одним із найбільш перспективних неінвазивних методів діагностики фіброзу та стеатозу печінки у випадку хронічних дифузних хвороб печінки, що може використовуватись як альтернатива біопсії. Із огляду на її широке впровадження в клінічну практику, науковці приділяють щораз більшу увагу вивченню чинників, які можуть впливати на еластографію та її діагностичну ефективність.

Висновки. Завдяки  сучасним  досягненням науки  в клінічну практику впроваджено новітні технології, за допомогою яких клініцисти успішно вдосконалюють діагностику хронічних дифузних хвороб печінки, зокрема й передовсім,  завдяки використанню для методу зсувнохвильової еластографії печінки кількісного виявлення фіброзних змін у ній, з’ясування характеру рідини в черевній порожнині (серозного або муцинозного), оцінки печінкового венозного тиску – безпечного неінвазивного та інформативного методу, який дозволяє не тільки об’єктивізувати верифікацію діагнозу, але й динамічно оцінити ефективність лікування.