Lviv clinical bulletin 2022, 1(37)-2(38): 21-27

https://doi.org/10.25040/lkv2022.01-02.021

Переклад, крос-культуральна адаптація і валідизація анкети центральної сенситизації (Central Sensitization Inventory) для хворих на ревматоїдний артрит

М. А. Станіславчук, В. О. Бомбела, Ю. Л. Шкарівський

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Больовий синдром – один із основних інвалідизивних чинників у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Дослідження підтверджують неоднорідність патогенетичних механізмів виникнення болю у хворих із запальними хворобами суглобів. Неабияку роль у механізмах перцепції болю відіграє явище центральної сенситизації. У 2012 р. T. G. Mayer et al. створили анкету Central Sensitization Inventory (CSI), яка допомагає швидко ідентифікувати хворих, що мають симптоми, пов’язані з феноменом центральної сенситизації, однак україномовної версії цього опитувальника досі не було.

Мета. Перекласти, провести крос­-культуральну адаптацію, валідизацію й апробацію україномовної версії Central Sensitization Inventory у хворих на ревматоїдний артрит.

Матеріали й методи. Переклад і крос-культуральну адаптацію CSI проводили згідно зі стандартними рекомендаціями Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report  measures. Обстежено 75 хворих із діагнозом РА відповідно до критеріїв ACR/EULAR (2010) і 15 осіб контрольної групи. Статистичний аналіз отриманих результатів проводили за допомогою методів варіаційної статистики у пакеті прикладних програм SPSS22 (©SPSS Inc.).

Результати. Надійність україномовної версії анкети CSI оцінювали методом тест/ретест з інтервалом 7 днів у 65 хворих на РА. Отримані результати продемонстрували високу надійність анкети CSI – внутрішньокласовий коефіцієнт кореляції становив 0,914, коефіцієнт альфа Л. Кронбаха – 0,914. Використання анкети CSI у хворих на РА засвідчило наявність центральної сенситизації у цієї категорії хворих. Значення CSI у цих хворих становило 36,32 ± 14,67 проти 15,60 ± 12,10 у контролі. Показник >40 (наявна центральна сенситизація) виявлено у 40,00 % хворих. 

Висновки. Перекладено анкету Central Sensitization Inventory та проведено її крос-культуральну адаптацію і валідизацію. Україномовна версія анкети показала достатній рівень надійности й внутрішньої узгоджености. Анкету можна використовувати як з науковою метою, так і у клінічній практиці для україномовної популяції.