Lviv clinical bulletin 2023, 1(41): 28-35

https://doi.org/10.25040/lkv2023.01.028

Особливості стану мінеральної щільности кісткової тканини у чоловіків, хворих на анкілозивний спондиліт: частота й характер порушень; вміст метаболічних показників синтезу та резорбції кісткової тканини, вітаміну D в сироватці крови; достовірні чинники порушень

О. М. Павлюк1 , Л. І. Маринич1, Л. П. Денищич1, І. П. Кувікова2, О. В. Шевчук1

1Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

2Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

Вступ. Зменшення мінеральної щільности кісткової тканини (МЩКТ) і виникнення остеопорозу є поши­реним і маловивченим ускладненням анкілозивного спондиліту (АС). Посилений кістковий обмін та висока активність запального процесу мають важливе значення у патофізіології асоційованого з АС остеопорозу, а маркери кісткового ремоделювання є цінними маркерами для виявлення втрати кісткової маси.

Мета. З’ясувати особливості стану мінеральної щільности кісткової тканини у чоловіків, хворих на анкі­лозивний спондиліт, на основі визначення частоти й характеру порушень мінеральної щільности кісткової тканини, а також виявлення достовірних чинників порушень.

Матеріали й методи. Дослідна група складалася з 83 чоловіків, хворих на АС, контрольна – із 29 здоро­вих осіб. Лабораторне обстеження включало визначення С-реактивного білка (СРБ), маркерів метаболізму кісткової тканини та вітаміну D. МЩКТ вимірювали за допомогою рентгенівської абсорбціометрії.

Результати. Серед чоловіків, хворих на АС, остеопороз фіксували у 33,7 %, остеопенічний синдром – у 28,9 %, нормальні показники МЩКТ – у 37,4 %. Мала кісткова маса була тісно зв’язана із сумарними по­казниками активности запального процесу за Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index та вмістом СРБ. У чоловіків, хворих на АС, пе-реважають процеси кісткової резорбції над процесами біосинтезу кісткової тканини, на що вказує збереже-на концентрація маркерів синтезу та зростання маркера кісткової резорбції в сироватці крови. Крім цього, втрата кісткової маси тісно зв’язана з дефіцитом вітаміну D.

Висновки. У чоловіків, хворих на анкілозивний спондиліт, із високою частотою (62,6 %) виявлено змен­шення мінеральної щільности кісткової тканини, при цьому остеопороз трапляється у кожного третього. Втрата кісткової маси залежить від активности запального процесу, високого показника маркера резорбції кісткової тканини та дефіциту вітаміну D.