Lviv clinical bulletin 2021, 3(35)-4(36): 8-15

https://doi.org/10.25040/lkv2021.03-04.008

Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія: вплив симвастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на резистентність до інсуліну, показники ліпідного профілю

В. О. Сергієнко, М. Є. Гоцко, Самір Ажмі, О. О. Сергієнко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Пошук шляхів і способів ефективного лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН) належить до пріоритетних завдань сучасної діабетології. Використання статинів вважається первинною ланкою у фармакотерапії атерогенної дисліпопротеїнемії (ДЛПЕ), що базується на переконливих результатах численних клінічних випробувань. Ефективність ω-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) зумов­люється впливом на інсулінову резистентність (ІР) і гомеостаз глюкози, ймовірно, пригніченням секреції інсуліну, впливом на стан ліпідного обміну тощо. Однак інформація про особливості використання статинів і ω-3 ПНЖК для лікування хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу з КВАН є предметом дискусії, а тому вимагає подальшого уточнення.

Мета. З’ясувати особливості впливу симвастатину та со-3 поліненасичених жирних кислот на показники ліпідного спектра крови та інсулінову резистентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією.

Матеріали й методи. Дослідження здійснено на базі діабетологічного відділення Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру. 72 хворих на ЦД 2-го типу з функціональною стадією КВАН стратифіковано на чотири групи, які впродовж трьох місяців отримували стандартне цукрознижувальне лікування: 1-ша – контрольна (n = 15); 2-га (n = 22) – симвастатин – 20,0 мг/добу; 3-тя (n = 18) – 1 капсулу на добу ω-3 ПНЖК; 4-та (n = 17) – симвастатин – 10,0 мг/добу та 1,0 г ω-3 ПНЖК на добу.

Концентрацію глюкози в крові визначали глюкозооксидазним методом, HbA1c – високочутливої йонооб-мінної рідинної хроматографії; імунореактивного інсуліну (ІРІ) – тест-наборів Insulin IRMA (Immunotech, Чехія). Обчислювали індекс ІР (HOMA-IP). Стан ліпідного обміну оцінювали за показниками загального холестеролу (ЗХС), тріацилгліцеринів (ТГЕ), холестеролу ліпопротеїдів високої щільности (ХС ЛПВЩ) і ХС ліпопротеїдів низької щільности (ЛПНЩ). Обчислювали коефіцієнт атерогенности (КА), ТГЕ/ХС ЛПНЩ, ТГЕ/ЗХС, ТГЕ/ХС ЛПВЩ, ЗХС/ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ, показники ТГЕ-глюкозного індексу (TyG)-індексу).

Статистичний аналіз: ANOVA (MicroCal Origin v. 8,0). Отримані показники наведені у вигляді M ± m, а відсоток змін після проведеного курсу лікування (стосовно показників до лікування) визначали у вигляді дельти (А %, M ± m). Найменш статистично значущим вважали значення р < 0,05.

Результати. З’ясовано, що використання симвастатину супроводжувалось статистично значущим змен­шенням концентрації ЗХС, ТГЕ, ХС ЛПНЩ, КА, ТГЕ/ХС ЛПВЩ й зростанням умісту ХС ЛПВЩ і водночас не впливало на показники HbA1c, препрандіальної глікемії, ІРІ, HOMA-IR, ТГЕ/ХС ЛПНЩ, ТГЕ/ ЗХС, ЗХС/ ХС ЛПНЩ/ ХС ЛПВЩ й TyG-індексу (порівняно з контролем).

Призначення ω-3 ПНЖК не супроводжувалось значущими змінами концентрації HbA1c, препрандіальної глікемії, ІРІ й НОМА-ІР. Проте w -3 ПНЖК сприяли статистично значущому зниженню вмісту ТГЕ (2,47 ± 0,15 ммоль/л (до лікування) і 1,62 ± 0,09 ммоль/л (після лікування), (р < 0,001)), КА, ТГЕ/ХС ЛПНЩ, ТГЕ/ ЗХС, ТГЕ/ХС ЛПВЩ, TyG-індексу й підвищенню вмісту ХС ЛПВЩ (0,78 ± 0,03 ммоль/л (до лікування) і 0,90 ± 0,05 ммоль/л (після лікування), (р < 0,05)).

Використання симвастатину й с-3 ПНЖК супроводжувалось найбільш виразними, позитивними, статис­тично значущими змінами показників гіперінсулінемії (ГІЕ)/ІР (зменшенням ІРІ, HOMA-IR) й ліпідного обміну. У контрольній групі не виявлено позитивної динаміки вмісту показників ліпідного обміну, параме­трів ГІЕ/ІР.

Висновки. Отримані результати обґрунтовують доцільність комбінованого використання симвастатину й ω-3 поліненасичених жирних кислот для лікування функціональної стадії кардіоваскулярної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу.