Lviv clinical bulletin 2022, 1(37)-2(38): 8-13

https://doi.org/10.25040/lkv2022.01-02.008

Динаміка показників якости життя у хворих на інфаркт міокарда з критичною ішемією нижніх кінцівок під впливом комплексного лікування з використанням аргінін-карнітинової суміші та стандартного протокольного лікування

М. І. Швед, Т. О. Добрянський,  І. О. Ястремська

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Вступ. Наявність критичної ішемії нижніх кінцівок (КІНК) у хворих на гострий коронарний синдром (ГКС) обмежує можливість застосування ранніх інвазивних втручань і визначає тактику медикаментозної підготовки до оперативного лікування та профілактики ускладнень.

Мета. Оцінити динаміку показників ЯЖ із використанням опитувальника EQ-5D-5L у хворих на інфаркт міокарда (ІМ) в поєднанні з облітерувальним атеросклерозом магістральних судин на стадії критичної ішемії нижніх кінцівок і високим ризиком виникнення кардіальних ускладнень на стаціонарному етапі лікування під впливом метаболітної терапії.

Матеріали й методи. Обстежено 67 хворих із ГКС (ІМ) в поєднанні з КІНК унаслідок стенозного атеросклерозу клубово-стегнового артеріального сегмента. 35 хворих дослідної групи, яким проведено ургентну балонну ангіопластику та стентування інфарктзалежної вінцевої артерії, додатково отримували L-аргінін/L-карнітиновий комплекс (ТІVОR-L; ТОВ «Юрія-Фарм»; у формі довенних інфузій упродовж семи днів по 100,0 мл один раз на добу). 32 хворих групи порівняння отримували лише стандартне протокольне лікування. Усім пацієнтам окрім загальноклінічних, лабораторних та інструментальних методів додатково визначали ЯЖ за опитувальником EQ-5D-5L. Статистичне опрацювання показників проводили методом варіаційної статистики. Вибірки перевіряли на нормальність розподілу даних за тестом С. Шапіро – М. Вілка, за допомогою параметричних методів (t-тест, критерій Стьюдента). Для повнішої оцінки точности застосовували довірчий інтервал (ДІ) та відносний ризик (ВР).

Результати. У хворих обох груп тяжкість клінічного стану суттєво не відрізнялась і була зумовлена типовими проявами ГКС та КІНК. У пацієнтів основної групи застосування курсу внутрішньовенного вливання аргінін-карнітинової суміші додатково до стандартної протокольної програми лікування сприяло ліквідації ангінозного синдрому та зниженню функціонального класу гострої серцевої недостатности. Під час оцінювання ефективности запропонованого комбінованого лікування та суб’єктивного його сприйняття пацієнтами констатовано, що спочатку хворі обох груп оцінювали якість життя подібними досить низькими балами: у середньому 26,14 ± 10,15 і 25,68 ± 9,74 бала (р > 0,05). Достовірно вищу оцінку ЯЖ давали пацієнтів після курсу комплексного лікування, індекс ЯЖ яких підвищився в середньому на 160,9 % і досяг 86,5 ± 8,3 бала. Під час лікування за стандартною програмою у хворих із ГКС у поєднанні з КІНК спостерігали суттєве поліпшення самопочуття, сумарний індекс  ЯЖ зріс на 40,2 %.

Висновки. У пацієнтів дослідної групи з гострим коронарним синдромом і критичною ішемією нижніх кінцівок, які додатково до комплексного стандартного протокольного медикаментозного лікування отримували аргінін-карнітинову суміш, істотно зменшились відчуття загруднинного болю/дискомфорту і тривоги/депресії, спостерігалась тенденція до збільшення рухової активности.