Lviv clinical bulletin 2023, 1(41): 15-21

https://doi.org/10.25040/lkv2023.01.015

Взаємозв’язок між проблемами зі соматичним здоров’ям у дітей дошкільного віку та порушеннями психомоторного розвитку

А. І. Пишник, С. Л. Няньковський

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Інформація з літератури підтверджує наявність взаємозв’язку між супутніми недугами та пору­шеннями психомоторного розвитку у дітей.

Мета. Виявити взаємозв’язок між проблемами зі соматичним здоров’ям у дітей дошкільного віку (3-7 років) та порушеннями у них психомоторного розвитку.

Матеріали й методи. У рандомізований спосіб із попередньою стратифікацією за наявністю порушень психомоторного розвитку проведено клінічно-лабораторне обстеження 70 дітей дошкільного віку (3-7 років) щодо наявних у них на час огляду та перенесених у анамнезі соматичних та інфекційних недуг і природжених вад. Статистична обробка включала розрахунки із використанням кутового перетворення Р. Е. Фішера та ко­реляційного аналізу.

Результати. Серед соматичних хвороб у всіх досліджуваних підгрупах домінують респіраторні недуги. Також значною є частка дітей із обтяженими сімейним і алергологічним анамнезами, атопічним дерматитом, ураженнями вух та горла. Повну залежність, а також середньої сили і слабку пряму достовірну кореляцію виявлено між наявними у значної частини обстежених дітей із порушеннями психомоторного розвитку со­матичними та інфекційними недугами, обтяженим алергологічним анамнезом і обтяженим сімейним анам­незом у всіх підгрупах, а також деякими порушеннями фізичного розвитку.

Висновки. Визначено взаємозв’язок між респіраторними інфекціями й низкою соматичних та інфекційних хвороб, порушеннями фізичного розвитку, обтяженими алергологічним і сімейним анамнезами, серед обстежених дітей у всіх підгрупах, які полягають у виявленні повної залежности й достовірного кореляцій­ного зв’язку різної сили.