Дисліпідемія і вміст інтерлейкіну-22 у плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу з супутніми надлишковою масою тіла або ожирінням

О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко Харківський національний медичний університет Вступ. Гіпертонічна хвороба – найбільш поширене хронічне захворювання, на яке страждає 20,0–30,0 % дорослого населення планети. Наявність супутніх хвороб, зокрема ожиріння та порушення ліпідного обміну, значно погіршує перебіг і проґноз гіпертонічної хвороби. Останніми роками з’являються повідомлення щодо можливості залучення прозапальних цитокінів до Read More …

Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції

О. В. Синенький Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. Дефіцит вітаміну D (ДВD) є ґлобальною проблемою людства. В Україні він реєструється у 81,8 % дорослого населення. Ревматоїдний артрит (РА) – найбільш поширена хвороба серед ревматичних захворю- вань населення Львівської області. Тому дуже важливо вивчити частоту ДВD серед таких хворих і з’ясувати особливості й перебіг РА за Read More …

Вплив патоґенетичного лікування на процеси пероксидації у хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідним неалкогольним стеатогепатитом

І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, О. В. Щербак ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава Вступ. Процеси пероксидації мають важливе значення в патоґенезі ішемічної хвороби серця (ІХС) та неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Мета. Дослідити динаміку активності процесів пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту у хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідним неалкогольним стеатогепатитом під впливом Read More …

Рання і пізня прееклампсія: різні чинники ризику та перинатальні наслідки

Л. Б. Маркін, О. С. Медвєдєва Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Прееклампсія (ПЕ) – основна причина материнської і перинатальної захворюваності й смертності. За останні десятиріччя розширилися уявлення про гетерогенну природу ПЕ. Згідно з сучасними дослідженнями, ПЕ може виявлятись у двох фенотипічних варіантах: із ранньою (до 34 тижнів вагітності) та пізньою (після 34 Read More …

Діаґностичне і проґностичне значення психовеґетативної дисфункції як чинника наростання важкості ішемічної серцевої недостатності

О. І. Катеренчук, В. М. Ждан, І. П. Катеренчук Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Вступ. Патофізіолоґічні механізми, що призводять до виникнення веґетативного дисбалансу та психосоматичних порушень (зокрема, депресії) у хворих із хронічною серцевою недостатністю (ХСН), поєднуються з механізмами наростання важкості власне синдрому ХСН та зумовлюють зростання ризику виникнення епізодів декомпенсації. Результати Read More …

Уміст деяких вазоактивних гуморально- метаболічних чинників у хворих на цироз печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу

М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, М. Л. Фармага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Цироз печінки – хронічне поліетіолоґічне захворювання, що належить до шести основних причин летальності пацієнтів у віці 35–60 років. Тактику лікування і проґноз хворих на цироз печінки визначають передусім синтропічні поліморбідні ураження інших орґанів та систем, серед яких ураження Read More …

Особливості надання допомоги вагітним із лейоміомою матки

Л. Б. Маркін, О. В. Беседін, К. Ю. Ісаєва Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Упродовж останніх років однією з найактуальніших проблем сучасної акушерсько-ґінеколоґічної практики є проблема лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку, що трапляється у 40,0–60,0 % випадків. Відповідно поєднання вагітності й цієї патолоґії зросло до 20,0 %. Згідно з результатами численних Read More …

Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків)

У. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунне захворювання нез’ясованої етіолоґії. В останні роки дослідники приділяють значну увагу з’ясуванню ролі герпесвірусів у виникненні, патоґенезі, здатності впливати на клінічно-лабораторні ознаки, перебіг і наслідки цього захворювання. Мета. Зробити огляд сучасної літератури стосовно Read More …

Прояви клітинних аномалій епітелію ясен у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Н. Ю. Ємельянова ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків Вступ. Один із пріоритетних напрямів сучасної стоматолоґії – вивчення патолоґічних змін у порожнині рота, що виникають у пацієнтів зі соматичними хворобами, а саме, з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та ішемічною хворобою серця (ІХС), поєднання яких трапляється більш ніж у Read More …

Особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, впливу на них симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот

С. Ажмі, В. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) – одна з найбільш проґностично несприятливих і клінічно значущих форм автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, яка діаґностується незадовільно, може бути причиною ішемії вінцевих судин, “німого” інфаркту міокарда. Мета. З’ясувати особливості показників ліпідного спектра Read More …