Lviv clinical bulletin 2018, 3(23): 43-51

https://doi.org/10.25040/lkv2018.03.043

Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску й класу ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh

М. О. Абрагамович, М. Л. Фармага, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, Н. В. Дробінська

Львівський національний медичний університет  імені Данила Галицького

Вступ. Добове моніторування артеріального тиску у хворих на цироз печінки використовується у практичній медицині, а також у численних наукових дослідженнях для вивчення патоґенезу й клінічно-інструментальних проявів ураження системи кровообігу. Добове моніторування артеріального тиску доцільно використовувати також для ґрадації синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки на ступені важкості.

Мета. Визначити ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки, виявити їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску та класу ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh.

Матеріали й методи. У дослідження залучено 603 хворих на цироз печінки (445 чоловіків і 158 жінок, середній вік 48,4±10,3 року), з-поміж яких виокремлено 173 пацієнтів із синтропічною артеріальною гіпотонією, із них – 89 пацієнтів із синтропічною артеріальною гіпотонією без будь-яких інших уражень системи кровообігу (дослідна ґрупа). До контрольної ґрупи увійшли 26 практично здорових добровольців відповідних  статі  й віку. Усім  пацієнтам  окрім  загальноприйнятого  обстеження  проведено добове моніторування артеріального тиску за допомогою апарата ABPM-04 (фірма Meditech, Угорщина) відповідно до стандартної методики.

Результати. Виявлено, що середні, максимальні та мінімальні за добу систолічний, діастолічний, середній і пульсовий артеріальний тиск, а також їх похідні показники у пацієнтів дослідної ґрупи, порівняно з їх величинами у практично здорових добровольців, достовірно нижчі, що підтверджує наявність у них стійкої артеріальної гіпотонії. У хворих дослідної ґрупи виявлено також порушення циркадного ритму та варіабельності артеріального тиску. Для визначення ступеня важкості гіпотонії доцільно використовувати середній за

добу артеріальний тиск. У випадку, якщо середній за добу  артеріальний тиск, визначений методом добового моніторування, становить від 80 мм рт. ст. до 76 мм рт. ст., діаґностуємо легкий (І) ступінь важкості гіпотонії, від 75 мм рт. ст. до 70 мм рт. ст. – середній (ІІ) ступінь важкості, а у випадках, коли середній за добу артеріальний тиск менше 70 мм рт. ст. – важкий (ІІІ) ступінь важкості артеріальної гіпотонії.

Серед обстежених пацієнтів (173 пацієнти із артеріальною гіпотонією)  виявлено 54 пацієнтів із І ступенем важкості (31,21 %), 66 пацієнтів із ІІ ступенем (38,15 %) та 53 пацієнтів із ІІІ ступенем (30,64 %) важкості артеріальної гіпотонії. Дослідження кореляційних зв’язків між показниками добового моніторування артеріального тиску залежно від важкості артеріальної гіпотонії показало, що найбільш інформативним є показник середнього за добу артеріального тиску, інформативною є також низка інших показників. Проаналізувавши розподіл ступенів артеріальної гіпотонії залежно від класу важкості цирозу за C. G. Child і R. N. Pugh, ми виявили, що із наростанням класу зменшується кількість пацієнтів із легким (І ступінь) і збільшується кількість хворих із середнім (ІІ ступінь) і важким (ІІІ ступінь) артеріальної гіпотонії.

Висновки. Охарактеризувано артеріальний тиск, зафіксований методом добового моніторування артеріального тиску. З’ясовано, що у хворих на цироз печінки є синтропічна стійка артеріальна гіпотонія з порушеними циркадними ритмами та варіабельністю артеріального тиску. Виокремлено середній за добу артеріальний тиск, як найбільш інформативний показник, та класифіковано синтропічну артеріальну гіпотонію на три ступені важкості. Виявлено  кореляційні зв’язки між показниками добового моніторування артеріального тиску та ступенями важкості стійкої артеріальної гіпотонії, серед яких найсильніший має середній за добу артеріальний тиск. Констатовано, що з наростанням класу важкості цирозу печінки за C. G. Child і R. N. Pugh зменшується кількість пацієнтів із легким ступенем синтропічної артеріальної гіпотонії і збільшується кількість хворих із синтропічною артеріальною гіпотонією середнього і важкого ступенів.