Lviv clinical bulletin 2018, 4(24): 33-38

https://doi.org/10.25040/lkv2018.04.033

Клінічно-функціональна характеристика хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових рецепторів

А. В. Ковчун, В. В. Кмита, Л. Н. Приступа

Сумський державний університет, медичний інститут

Вступ. Епідеміoлoґічні дослідження останніх років демонструють, що у 17,0–24,0 % хвoрих на хронічне обструктивне захворювання (ХOЗЛ) наявна анемія, у 6,0–10,0 % – пoліцитемія.

Мета. З’ясувати клінічні й функціональні особливості перебігу ХОЗЛ залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових рецепторів.

Матеріали й методи. У дослідження включено 202 хворих на ХОЗЛ. Ступінь обструкції визначали за допомогою комп’ютерної спіроґрафії, ступінь диспное – за  опитувальником modified Medical Research Council (mMRC),  якість життя – за Chronic obstructive pulmonary disease Assessment test (САТ). Хворих на ХОЗЛ поділили на чотири ґрупи залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових рецепторів: 1-ша ґрупа – 144 пацієнти без анемії, 2-га – 33 із анемією хронічного захворювання (АХЗ), 3-тя – 12 із еритроцитозом, 4-та ґрупа – 13 із залізодефіцитною анемією (ЗДА). Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням проґрами SPSS-21.

Результати. Виявлено, що частота АХЗ зростає відповідно до ступеня обструкції і тяжкості перебігу захворювання. Хворі на ХОЗЛ із АХЗ та ЗДА мали достовірно менші показники  ОФВ1 порівняно з хворими без анемії та еритроцитозу. Хворі на ХОЗЛ із АХЗ та ХОЗЛ із ЗДА мали гіршу якість життя, ніж хворі без анемії та еритроцитозу. У результаті проведеного кореляційного аналізу з’ясовано, що існує зворотний кореляційний зв’язок між ступенем обструкції та результатами mMRC. Хворі на ХОЗЛ із АХЗ мали більшу частоту загострень протягом останнього року порівняно з хворими інших ґруп.

Висновки. ЗДА виявляється у 6,4 % хворих на ХОЗЛ, АХЗ – у 16,3 %. Частота АХЗ збільшується у міру того як зростають ступінь обструкції і тяжкість перебігу ХОЗЛ. Хворі на ХОЗЛ із анемією мають показник ОФВ1 і якість життя достовірно гірші порівняно з хворими інших ґруп. Хворі на ХОЗЛ та АХЗ мають більшу частоту загострень.