Lviv clinical bulletin 2018, 3(23): 24-33

https://doi.org/10.25040/lkv2018.03.024

Аналіз впливу окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування на мінеральну щільність кісткової тканини

Л. В. Циганик, У. О. Абрагамович, О. Т. Романюк

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. У 25,0 % хворих на СЧВ ураження кістково-суглобової системи настає упродовж перших 10 років захворювання. Поширеність остеопенії коливається від 4,0 до 74,0 %, а остеопорозу (ОП) – від 3,0 до 48,0 %. Основні причини невтішної статистики – хронічне автоімунне запалення і тривале лікування ґлюкокортикоїдами (ҐК), які в поєднанні з такими традиційними триґерами ОП, як вік, куріння, зміни гормонального статусу у жінок, призводять до швидкої втрати кісткової маси. Однак питання ОП, чинників, що впливають на стан кісткової тканини у хворих на СЧВ, вивчені недостатньо.

Мета. Проаналізувати вплив окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування на мінеральну щільність кісткової тканини.

Матеріали й методи. У дослідження залучено 123 жінки віком від 21 до 51 року (середній вік на момент обстеження – 40,37 ± 0,95). Середня тривалість хвороби 7,35 ± 0,27. Cередня сумарна кількість загострень (у роках) 9,97 ± 0,60, середня сумарна тривалість загострень (у днях) – 148,80 ± 10,24. 100,0 % пацієнток уживали метилпреднізолон дозою (у перерахунку на преднізолон) 5,0–30,0 мґ/добу (середня доза 11,04 ± 0,46 мґ/добу, середня сумарна доза 31,40 ± 1,92 ґ); середня тривалість лікування ҐК відповідала середній тривалості захворювання. До контрольної ґрупи увійшли 25 практично здорових жінок у пременопаузальному статусі відповідного віку. Перший крок дослідження присвячений визначенню МЩКТ за допомогою двохенерґетичної рентґенівської абсорбціометрії у дослідній і контрольній ґрупах та порівнянню результатів. Другий крок передбачав дослідження залежності стану МЩКТ від активності захворювання за шкалою SLEDAI. Хворих на СЧВ поділили на ґрупи за Т-критерієм за результатами ДРА на ґрупу з незміненою МЩКТ, остеопенією та остеопорозом,  а також за підрахунком сумарного бала шкали SLEDAI на ґрупи: без активності, низький, середній, високий і дуже високий ступінь активності. На третьому кроці визначали взаємозв’язок між станом МЩКТ й індексом ушкодження SLICC/ACR, тривалістю хвороби, кількістю і тривалістю загострень системного червоного вовчака, середньою та сумарною дозами ґлюкокортикоїдів.

Результати. За результатами ДРА поперекового відділу хребта у 75,7 % жінок дослідної ґрупи відбувалося зниження МЩКТ й лише у 32,0 % – контрольної (р < 0,001). У ділянці проксимального відділу стегна у 35,5 % жінок дослідної ґрупи спостерігалося зменшення МЩКТ, що майже вдвічі перевищувало відсоток пацієнток  контрольної ґрупи – 16,0 % (р < 0,05). Середні значення Т-критерію за результатами ДРА у ділянці поперекового відділу хребта в обох ґрупах достовірно відрізнялися і були нижчими у хворих на СЧВ. У проксимальному відділі стегнової кістки середні показники Т-критерію у дослідній і контрольній ґрупах не мали достовірної різниці. За оцінкою персентильного розподілу у хворих на вовчак Т-критерій був у діапазоні (-2,02)–(-1,21), у здорових (-1,08)–1,08); медіана -0,1 і (-0,3) відповідно. Не виявлено статистичної достовірності різниці між ґрупами, поділеними за Т-критерієм, а тому можна стверджувати, що між активністю СЧВ і станом МЩКТ немає взаємозв’язку. Результати кореляційного аналізу підтвердили наявність достовірного зв’язку ((r = (- 3,40), p < 0,001) між МЩКТ й індексом ураження SLICC. Виявлено обернений зв’язок між станом МЩКТ і тривалістю хвороби ((r = (-0,36), p < 0,01), сумарною кількістю загострень ((r = (- 0,49), p < 0,001) і сумарною тривалістю загострень ((r = (- 0,56), p < 0,001). Подібні асоціації підтверджено результатами аналізу взаємозв’язку між станом МЩКТ і лікуванням ҐК, яке вимірювалося середньою ((r = (- 0,59), p < 0,001) і сумарною ((r = (- 0,52), p < 0,001) дозами. 

Висновки. Вивчивши вплив на мінеральну щільність кісткової тканини окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування, ми виявили, що: 1) відсоток жінок зі зменшеною мінеральною щільністю кісткової тканини був достовірно вищим у дослідній ґрупі за результатами двохенерґетичної рентґенівської абсорбціометрії у поперековому відділі хребта – 75,7 % і проксимальній ділянці стегнової кістки – 35,5 % порівняно з контрольною – 32,0 %  і 16,0 % відповідно; середні значення Т-критерію у поперековому відділі хребта достовірно нижчі у хворих на системний червоний вовчак порівняно з контролем – (-1,41) ± 1,15 і (-0,55) ± 0,99 відповідно, на відміну від проксимального відділу стегнової кістки, де достовірної різниці у двох ґрупах не спостерігалося – (-0,11) ± 1,10 та (-0,06) ± 0,83 відповідно; показники Т-критерію у дослідній  ґрупі були нижчими у своїх сеґментах (дуже низький, низький) порівняно з контрольною за результатами оцінки мінеральної щільності кісткової тканини в обох досліджуваних ділянках; 2) немає достовірної кореляції між станом мінеральної щільності кісткової тканини й активністю хвороби за шкалою SLEDAI; 3) спостерігається зворотний взаємозв’язок стану мінеральної щільності кісткової тканини з індексом уражень орґанів за SLICC/ACR, тривалістю хвороби, сумарними кількістю і тривалістю загострень системного червоного вовчака, сумарною дозою ґлюкокортикоїдів.